นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1010
ความเห็น: 0

คณะแพทยศาสตร์ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลชิ้นเนื้อ) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ด้านอณูชีวโมเลกุล หรือปริญญาโท หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2553 ด้านวิทยาศาสตร์ (ที่มีพื้นฐานการทำวิจัยด้านชีวโมเลกุล) สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี ชีววิทยา ชีวเคมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ พยาธิชีววิทยา เคมีชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร(นศท.)
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ด้านอณูชีวโมเลกุล หรือปริญญาโท หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2553 ด้านวิทยาศาสตร์ (ที่มีพื้นฐานการทำวิจัยด้านชีวโมเลกุล) สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี ชีววิทยา ชีวเคมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ พยาธิชีววิทยา เคมีชีววิทยา
 • มีทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านอณูชีวโมเลกุล และการมุ่งเน้นด้านคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และทางการสื่อสารได้ดี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เตรียม Specimen ที่เป็น fresh cell and tissue หรือ paraffin section ที่ส่งตรวจห้องปฏิบัติการอณูชีโมเลกุลชิ้นเนื้อ
 • เตรียมวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 • ทำการตรวจ HPV DNA ด้วยเทคนิค Hybrid capture
 • ทำการตรวจ K – ras mutation และ EGFR mutation ด้วยเทคนิค PCR and direct sequencing
 • จัดเก็บผลการตรวจในฐานข้อมูล และจัดทำสรุปรายงานประจำปีของห้องปฏิบัติการ
 • ดูแลและจัดการสั่งซื้อน้ำยา สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการและมีพร้อมใช้อยู่เสมอ
 • ดูแลและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
 • งานบำรุงรักษา/ตรวจ calibate เครื่องมือ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  กำหนดการคัดเลือก
 • ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2554 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ
 • รอบแรก คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและประสบการณ์การทำงาน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ
  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา
 • เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี เลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะได้รับการยกเว้นการหักค่าจ้างในส่วนของผู้ประกันตน
 • มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 08 Febuary 2011 16:31 Modified: 08 Febuary 2011 16:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ