นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 1574
comment: 0

นักศึกษาวิทยาการจัดการ ม.อ.ชักชวนคัดแยกขยะใน โครงการ MGT. Green Faculty

นักศึกษาวิทยาการจัดการ ม.อ.ชักชวนคัดแยกขยะใน โครงการ MGT. Green Faculty

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ MGT. Green Faculty ด้วยการบริหารจับเก็บและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจนเกินขนาด รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคน ล้วนส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ภูมิอากาศในโลกเปลี่ยนแปลงไป จนเกิด “ภาวะโลกร้อน” ซึ่งส่งผลให้มนุษย์ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอีกต่อไป แต่ภัยพิบัติครั้งนี้ก็มิใช่สิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ เราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

    กิจกรรมการรณรงค์โครงการ MGT. Green Faculty ประกอบด้วย
  1. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโลกร้อน
  2. กิจกรรมการคัดแยกขยะ ด้วยธนาคารขยะ
  3. กิจกรรมการเพาะปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน
  4. กิจกรรมต้นไม้แลกขยะลดภาวะโลกร้อน

มีการจัดทำป้ายแนะนำการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก คือ ขั้นที่ 1 เทน้ำออกจากขวดให้หมด ขั้นที่ 2 หากขวดสกปรกให้ล้างทำความสะอาดก่อน ขั้นที่ 3 บีบขวดให้เล็กที่สุด ขั้นที่ 4 ทิ้งขวดลงถังรีไซเคิล

รายได้จากการจำหน่ายขยะนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรม นักศึกษา ทั้งนี้มีการเปิดตัวโครงการ ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ปรึกษาโครงการประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นายแดง โฉมทอง เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ และนายรัชชพงษ์ ชัชวาลย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์ นักวิชาการศึกษา และนายปฏิภาณ เอกเจริญกุล นักวิชาการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3,000 คน

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:33 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.234.223.227
Message:  
Load Editor
   
Cancel or