นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1507
ความเห็น: 0

นักศึกษาวิทยาการจัดการ ม.อ.ชักชวนคัดแยกขยะใน โครงการ MGT. Green Faculty

นักศึกษาวิทยาการจัดการ ม.อ.ชักชวนคัดแยกขยะใน โครงการ MGT. Green Faculty

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ MGT. Green Faculty ด้วยการบริหารจับเก็บและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจนเกินขนาด รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคน ล้วนส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ภูมิอากาศในโลกเปลี่ยนแปลงไป จนเกิด “ภาวะโลกร้อน” ซึ่งส่งผลให้มนุษย์ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอีกต่อไป แต่ภัยพิบัติครั้งนี้ก็มิใช่สิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ เราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

    กิจกรรมการรณรงค์โครงการ MGT. Green Faculty ประกอบด้วย
  1. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโลกร้อน
  2. กิจกรรมการคัดแยกขยะ ด้วยธนาคารขยะ
  3. กิจกรรมการเพาะปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน
  4. กิจกรรมต้นไม้แลกขยะลดภาวะโลกร้อน

มีการจัดทำป้ายแนะนำการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก คือ ขั้นที่ 1 เทน้ำออกจากขวดให้หมด ขั้นที่ 2 หากขวดสกปรกให้ล้างทำความสะอาดก่อน ขั้นที่ 3 บีบขวดให้เล็กที่สุด ขั้นที่ 4 ทิ้งขวดลงถังรีไซเคิล

รายได้จากการจำหน่ายขยะนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรม นักศึกษา ทั้งนี้มีการเปิดตัวโครงการ ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ปรึกษาโครงการประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นายแดง โฉมทอง เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ และนายรัชชพงษ์ ชัชวาลย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์ นักวิชาการศึกษา และนายปฏิภาณ เอกเจริญกุล นักวิชาการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3,000 คน

created: 11 Febuary 2011 16:33 Modified: 11 Febuary 2011 16:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ