นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 943
ความเห็น: 0

ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554

ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554

  ลักษณะของรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล
 1. เป็นผลงานวิจัยที่ให้ข้อมูลและองค์ความรู็้เกี่ยวกับจิตใจ พฤติกรรมและ/หรือสังคมไทย ในแนวพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ
 2. เป็นผลงานที่ให้ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ กระบวนการ และ/หรือผลของพฤติกรรมด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมจริยธรรม พฤติกรรมประชาธิปไตย พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ พฤติกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและการบริโภค พฤติกรรมครอบครัวพฤติกรรมการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี
 3. เป็นผลงานเชิงปริมาณที่มีคุณภาพสูง อยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีที่ผ่านการตรวจสอบ แล้วว่ามีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของคนไทย ใช้วิธีวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ที่เหมาะสม มีความชัดเจนและมีประสิทธิผล นับเป็นผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการแล้ว
 4. เป็นผลงานวิจัยที่ทำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทยเป็นหลัก โดยอาจจะ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคนไทยกับคนชาติอื่นก็ได้
  จำนวนเงินรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย จำนวนเงินรางวัลฯ จำแนกเป็น
 1. รางวัลรายงานการวิจัย จำแนกเป็น 4 ระดับ คือ
 2. รางวัลระดับ ดีเยี่ยม มีหนึ่งรางวัล จำนวนเงิน 150,000 บาท
 3. รางวัลระดับ ดีมาก รางวัลละ 80,000 บาท
 4. รางวัลระดับ ดี รางวัลละ 50,000 บาท
 5. รางวัลระดับ ชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท
  รางวัลวิทยานิพนธ์ จำแนกเป็น 4 ระดับ คือ
 1. รางวัลระดับ ดีเยี่ยม มีหนึ่งรางวัล จำนวนเงิน 60,000 บาท
 2. รางวัลระดับ ดีมาก รางวัลละ 40,000 บาท
 3. รางวัลระดับ ดี รางวัลละ 20,000 บาท
 4. รางวัลระดับ ชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท

สำหรับสถาบันการศึกษาของผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ให้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติด้วย

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยส่งไปยังคุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร.0-7428-6945 E-mail : panpimon.h@psu.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 02 Febuary 2011 21:59 Modified: 02 Febuary 2011 21:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.85.57.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ