นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1059
ความเห็น: 0

ม.อ.ชวนผู้สูงอายุเต้นลีลาศ วิจัยแล้ว ไม่เสี่ยงต่อการหกล้ม สุขภาพจิตดี มีสัมพันธภาพ

ม.อ.ชวนผู้สูงอายุเต้นลีลาศ วิจัยแล้ว ไม่เสี่ยงต่อการหกล้ม สุขภาพจิตดี มีสัมพันธภาพ

คณะพยาบาล ม.อ.ชักชวนผู้สูงวัยเต้นลีลาศ วิจัยแล้ว การลีลาศในผู้สูงอายุ ช่วยให้แข็งแรง มีความสุข อารมณ์ดีจากการได้ฟังเสียงเพลง เป็นการฝึกสมองให้ ไม่ขี้หลงขี้ลืม มีสัมพันธภาพที่ดี และยังช่วยแก้อาการเวียนศรีษะ ชาปลายมือปลายเท้า ปวดหลัง ปวดเข่า ได้ดี รวมทั้งไม่เสี่ยงต่อการหกล้ม

วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเสื่อมของระบบที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวได้แก่ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบรับความรู้สึก และระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่าย

นางพรศิริ พฤกษะศรี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงทำการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยลีลาศต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม โดยมีผศ.ดร.วิภาวี คงอินทร์ และ ผศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 50 ราย ที่มีการทรงตัวไม่ดี โดยการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคุม 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยลีลาศ คู่มือและวิซีดีการออกกำลังกายด้วยลีลาศ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดการรับรู้ความเสี่ยงต่อการหกล้ม

กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมการออกกำลังกายด้วยลีลาศเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยฝึกในจังหวะบิกิน ชา ชา ช่าและวอลซ์ ส่วนกลุ่มควบคุมทำกิจกรรมตามปกติ ทั้งสองกลุ่มได้รับการประเมินการทรงตัว การรับรู้ความเสี่ยงต่อการหกล้มก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกาย 6 และ 8 สัปดาห์

ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง 6 และ 8 สัปดาห์ ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีการทรงตัวดีกว่าก่อนทดลองและดีกว่ากลุ่มควบคุม ในขณะที่การรับรู้ความเสี่ยงต่อการหกล้มต่ำกว่าก่อนการทดลองและต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนการทรงตัวของกลุ่มทดลองหลัง 8 สัปดาห์ดีกว่า หลัง 6 สัปดาห์ แต่การรับรู้ความเสี่ยงต่อการหกล้มไม่แตกต่างกัน

จึงพิสูจน์ได้ว่า ลีลาศสามารถพัฒนาระบบการทรงตัวทั้ง 3 ระบบคือ 1.ระบบประสาทส่วนกลาง 2.ระบบรับความรู้สึก 3.ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เนื่องจากลีลาศจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้จดจำท่าทางการเคลื่อนไหว การใช้สายตา การฟังจังหวะ การหมุน มีการใช้กล้ามเนื้อลำตัว กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าและฝึกเปลี่ยนองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อตลอดเวลา มีการยืดหยุ่นของข้อเท้า สะโพก เอวและหัวไหล่ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติ โดยเฉพาะการจับคู่ลีลาศ ยังเป็นการปรับจุดศูนย์กลางมวลของร่างกายให้สมดุลกับฐานรองรับในขณะที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกันตลอดเวลา จนสามารถพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก ส่งผลให้การทรงตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้เสียงเพลงและดนตรี ยังเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้เกิดจินตนาการทางอารมณ์ เชาว์ปัญญาและความจำ ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดี มีแรงจูงใจ และความสนใจ ก่อให้เกิดสมาธิ กายและจิตมีการประสานสัมพันธ์กัน ทำให้การทรงตัวดีขึ้น นอกจากสร้างสุขภาพแล้ว ลีลาศยังสร้างมิตรภาพอีกด้วย

ร้อยละร้อยของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายด้วยลีลาศ ในงานวิจัยครั้งนี้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า คล่องตัวขึ้น ตัวเบาสบาย นอนหลับดี การทรงตัวดี ไม่ปวดหลัง ไม่ปวดเข่า อาการเวียนศีรษะและชาปลายมือปลายเท้าหายไป จึงมั่นใจว่าโอกาสจะหกล้มน้อยลง

ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้คือ ในการฝึกลีลาศกลุ่มผู้สูงอายุที่บกพร่องการทรงตัวต้องฝึกอย่างระมัดระวัง ไม่ควรใช้กลุ่มใหญ่เกินไปเนื่องจากต้องดูแลใกล้ชิดในการฝึกบางท่าเช่น ท่าหมุนหรือเดินถอยหลัง และควรแยกเป็นกลุ่มย่อยตามระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

จึงควรมีการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยลีลาศในผู้สูงอายุที่สนใจให้มากขึ้น โดยเลือกใช้จังหวะที่เหมาะสมตามสภาพของผู้สูงอายุและสนับสนุนบุคคลในครอบครัว ให้ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมสุขภาพและบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนใกล้ชิดและบุคคลทั่วไปในสังคม

ทีมวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลีลาศในจังหวะที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่รักในเสียงดนตรี ให้มีความสุข สนุกสนาน และสามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในประเทศไทยอีกด้วย

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส.ม.อ.  ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 มกราคม 2554 13:20 แก้ไข: 20 มกราคม 2554 13:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.85.57.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ