นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

(0) เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ : พบปะพูดคุยครั้งที่ 1

หลังจากที่โครงการอนุมัติผ่านความเห็นชอบ กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มีหนังสือเชิญชวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการสร้างเ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 07 May 2015 11:08 Modified: 07 May 2015 17:56 [ Report Abuse ]

(0) เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

กองการเจ้าหน้าที่ ในนามผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ โดย มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 5 ประการ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในหลักการและแนวทางการบริหารงานบุคคล 2. ร่วมพัฒนามาตรฐานก... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 06 May 2015 15:50 Modified: 06 May 2015 15:58 [ Report Abuse ]

(2) กิจกรรมสร้างสุขตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของ วิทยาเขตภูเก็ตสุราษฎร์ธานี: โคริงกะ : จัดดอกไม้จัดใจ (Happy Soule, Happy Relax)

โครงการโคริงกะ : จัดดอกไม้จัดใจ (Happy Soule, Happy Relax) หลังจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการสร้างกระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา โคริงกะ : จัดดอกไม้จัดใจ เมื่อวันที่ 8-11 เมษายน 2557 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิท... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 04 May 2015 22:57 Modified: 05 May 2015 17:21 [ Report Abuse ]

(0) กิจกรรมสร้างสุขตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของ วิทยาเขตภูเก็ตสุราษฎร์ธานี: การเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ

การเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ หลังจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ” หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ เพื่อเสร... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 04 May 2015 21:52 Modified: 04 May 2015 22:48 [ Report Abuse ]

(0) ประมวลภาพและกิจกรรมสร้างสุขในสถานที่ทำงาน ของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง

กิจกรรมการสร้างความสุขในสถานที่ทำงานของ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Happy Money กิจกรรม Mon- Mon- Market ตลาดนัดวันจันทร์ ให้บุคลากรนำสินค้ามาวางจำหน่าย บริเวณ สนอ. นำสินค้าวางบนโต๊ะ และเขียนราคากำกับ วางกระปุ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 04 May 2015 15:53 Modified: 04 May 2015 16:21 [ Report Abuse ]

(0) ประมวลภาพและกิจกรรมสร้างสุขในสถานที่ทำงานตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของ วิทยาเขตภูเก็ต

Happy Society : "ปิ่นโตน้อยรวมพลัง" ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีการขยายขนาดขององค์กร ส่งผลทำให้บุคลากรจากต่างคณธหน่วยงานขาดการรู้จักมักคุ้น หรือไม่ได้เชื่อมสัมพันธ์อย่างแนบแน่น การจัดโครงการ "ปิ่นโตน้อยรวมพลัง" นับเป็นโครง... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 04 May 2015 09:49 Modified: 04 May 2015 16:17 [ Report Abuse ]

(0) ประมวลภาพและกิจกรรมสร้างสุขของคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมนำร่องตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

ขอบคุณ logo สวย ๆ จาก อ.สุดารัตน์ สุกาพัฒน์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมหนึ่งในภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ผ่านทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 04 May 2015 09:14 Modified: 04 May 2015 15:55 [ Report Abuse ]

(1) happy university วิทยาเขตตรัง เริ่มแล้ว : พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ.. ห้องฟรุ้งฟริ้ง ม.อ.ตรัง สุขสันต์วันแห่งความรัก สุขสันต์ชาว ม.อ.ตรัง (^_^)

วันนี้ วิทยาเขตตรัง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา คูบุรัตถ์ รองอธิการบดี ได้เริ่มกิจกรรมดี ๆ ตามโครงการ Happy University ในสัปดาห์แห่งความรัก โดยได้มีพิธีเปิด ห้องฟรุ้งฟริ้ง อย่างเป็นทางการ พร้อมกับมีกิจกรรมน่ารัก ๆ มากมาย ทางผู้ประสานงานโครงการ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 13 Febuary 2015 17:58 Modified: 14 Febuary 2015 16:15 [ Report Abuse ]

(0) สุดคึกคัก ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร “PSU PHUKET HAPPY UNIVERSITY”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต PSU PHUKET HAPPY UNIVERSITY "เครือข่ายนักสร้างสุของค์กร" โดยมีรองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 11 Febuary 2015 08:52 Modified: 11 Febuary 2015 09:16 [ Report Abuse ]

(1) Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 5 :รายงานผลการสำรวจความสุข ช่วงครึ่งปีแรก 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก 33 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมจัดการสร้างสุข บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย&rdq... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 05 August 2014 10:33 Modified: 06 August 2014 00:12 [ Report Abuse ]