นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 606
ความเห็น: 0

ม.สงขลานครินทร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว

คณกรรมการส่งเสริม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

คณกรรมการส่งเสริม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

            เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย นางสมาภรณ์ สว่างล้ำเลิศศริ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับคณะกรรมการ 5 ส. และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร  โดย มีนายนิติธร ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานสีเขียว ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งเสริมให้มีการรณรงค์การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่า เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่ตาม นโยบายสิ่งแวดล้อม

            วิทยากร จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี  ประกอบด้วย นางสุธีรา   โกมลมาลัย นางสาวโรสนานี แวหะยี  นางเครือมาส    แก้วทอน      นางพัชรี ธรรมกีรติ    นางสาวปัทมา   มูฮิตาปี นางสาวปัทมา  หนูเนี่ยว นางสาวปรารถนา  ข้อมงคลอุดม  และนางสาวรัตนา    ฮกคี

ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ๆ ในฐานะที่ได้รับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น   ประจำปี 2562  สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ   ได้มีการกำหนดแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office)  ดังต่อไปนี้

        1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

        2. ควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

        3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดซื้อและจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        4. ป้องกันการปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่น ๆ จากทุกกิจกรรมในการทำงาน

        5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในสำนักงาน

        6. มุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และรองรับการขับเคลื่อนโครงการ Green and Clean Campus ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

        7. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรภายใน และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

        8.จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนในการดำเนินงาน คือ

หมวดที่ 1การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน  จัดการและรณรงค์เพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

มีการเก็บข้อมูลการทรัพยากร น้ำ ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ ต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์ความสำเร็จ หรือแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น ได้ลดปริมาณขยะจากแก้วน้ำพลาสติกภายในวิทยาเขตได้เฉลี่ย 1,500 ชิ้น/วัน นับตั้งแต่ปี 2559    จนถึงปี 2562 คิดเป็นจำนวนกว่า 8 แสนชิ้น คิดเป็นร้อยละ 98

สิ่งที่ได้ จากโครงการสำนักงานสีเขียว

1. ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการใช้ทรัพยากร พลังงาน อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

2.ดีต่อสุขภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน

3.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

4.ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

            สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีเป้าหมายเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าลง  โดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดประหยัดพลังงาน (หลอดแอลอีดี) เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 8 ปี  และมีการรณรงค์ ให้บุคลากรเดินขึ้นลงลิฟท์ ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน เปิดไฟเท่าที่จำเป็น   นำรถไฟฟ้ามาให้บริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  

งดการใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562 หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม    โดยผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและนักศึกษา บุคลากรให้ความร่วมมือ ลดใช้พลาสติก โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า  ปิ่นโตบรรจุอาหาร รวมทั้งใช้กระบอกน้ำแทนแก้วพลาสติก ช่วยลดปริมาณของขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก  และการใช้น้ำเสียจากหอพักนักศึกษามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับการประกอบอาหารของศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย  เป็นต้น

ขอบคุณ ภาพโดย คุณพินทุมาศ แก้วสว่าง  คณะกรรมการ 5ส จากสำนักงานหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 15:05 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ