นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1168
ความเห็น: 0

คณะกรรมการ 5 ส กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะกรรมการ 5 ส กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2559-2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส.กองกลาง  ที่ 003/2560

              ด้วยเห็นสมควรกำหนดให้มีคณะกรรมการ 5 ส กองกลาง ขึ้นแทนชุดเก่าที่หมดวาระลง  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกฝังให้บุคลากรสร้างนิสัยและเอาใจใส่การทำ 5 ส ภายในกองกลางอย่างต่อเนื่อง และให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส  โดยมีวาระ 2 ปี  ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการกองกลาง              ที่ปรึกษา

2. หัวหน้างานทุกงาน                   ที่ปรึกษา

3. นางวราภรณ์  ชวพงษ์               ประธานกรรมการ และ

                                              กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง

4. นายสวัสดี  จันทโร                   รองประธานกรรมการ

                                               และกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยม 5 ส.

5. นางสาวเขมิกา  พงศ์กิจเจริญ       กรรมการฝ่ายอาหารและสันทนาการ

6. นายประธรรม  แกล้วทนงค์          กรรมการฝ่ายคัดแยกวัสดุรีไซเคิล

7. นางสาวรุ่งประกาย  ธรานุเวชน์     กรรมการและเหรัญญิก

8. นางสาวเนตรนภา  สุทธิวิภากร     กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

9. นางสาววิลาสินี  บุญเรือง            กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง

10. นายสุนันท์  เข็มทอง                กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง

11. นางสาวกรุณา  พลรักษ์             กรรมการและเลขานุการ

12. นางสาวสุรีย์รัชต์  ศุภวิจิตรกุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดมาตรฐาน 5 ส กองกลาง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานอธิการบดี

2.รณรงค์และปลูกฝังให้บุคลากรสร้างนิสัยและเอาใจใส่ในการทำ 5 ส ภายใน

กองกลางอย่างต่อเนื่อง

3. ติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมกิจกรรม 5 ส ตามกำหนด

4. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 พฤษภาคม 2561 15:35 แก้ไข: 30 พฤษภาคม 2561 15:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ