นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2015
ความเห็น: 0

ม.อ. จับมือ สสส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุขแก่ภาคีเครือข่าย ใน PSU Happy Station

ม.อ. จับมือ สสส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุขแก่ภาคีเครือข่าย ใน PSU Happy Station

          

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สสส จัด Show and Share :PSU Happy ให้ทุกวิทยาเขต ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุข กับหน่วยงานภายนอก นำองค์กรต้นแบบแห่งความสุข บอกเล่ากิจกรรมสร้างความสุข เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีนักสร้างสุของค์กรร่วมกิจกรรมจำนวน 350  คน

            นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์  กรรมการบริหารแผนสร้างสุขภาวะองค์กร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปาฐกถานำเรื่อง จุดประกายองค์กรแห่งความสุขว่า คุณภาพชีวิตที่ดีมี 4 มิติ เริ่มจากการที่1.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ควรออกกำลังกายด้วยการเดินวันละ 40 นาที พักผ่อนเพียงพอ เมื่อร่างกายแข็งแรงก็สามารถทำงานได้ดี 2. จิตใจที่เบิกบานแจ่มใส จิตที่เป็นสมาธิ สติปัญญาก็จะเกิด  3.ครอบครัวอบอุ่นมีความสุข  ก็จะไปสู่มิติที่ 4.คือสังคมและชุมชนแห่งความสุข ขยายไปในระดับประเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรต้นแบบแห่งความสุขที่สามารถเป็นแม่ข่ายให้กับองค์กรอื่นๆได้  หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสร้างกิจกรรมได้น่าสนใจเช่น ม.อ.ภูเก็ต มีกิจกรรมวันเกิดของบุคลากร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. มีการซื้อหุ้นสหกรณ์ให้พนักงานเงินรายได้เพื่อเป็นการออมรายเดือนให้ เป็นต้น

            ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ   ด้วยเครื่องมือ happy 8 ประการ ได้สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข  ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร มีรูปแบบที่ยั่งยืนยาวนาน  ขยายไปเป็นภาคีเครือข่ายภาครัฐ ขับเคลื่อนไปสู่ภาคเอกชน โดยมีสภาอุตสาหกรรมเข้ามาร่วม สอดคล้องกับคนในแต่ละรุ่น ได้แก่ เจนเนอเรชั่น  x ถือว่างานคือชีวิต  เจนเนอเรชั่น Y งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  และเจนเนอเรชั่น Z ที่ถือว่างานเป็นทางเลือกของชีวิต     โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น 1 ในองค์กรต้นแบบสร้างสุข

มีการเสวนา เรื่อง “ความสุขที่อยากบอก” โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การทำให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขเป็นความฝันของผู้บริหาร  อย่างไรก็ตาม ความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนสอบผ่านก็เลี้ยงฉลองแล้ว ในขณะที่บางคนต้องสอบได้ที่ 1 จึงจะมีความสุข  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดโอกาสให้คณะ หน่วยงานมานำเสนอผลงานสร้างสุขเพื่อแลกเปลี่ยน และสร้างแรงจูงใจ ในการจัดกิจกรรมสร้างสุข

นายวัชรา ค้าขาย นักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้สูงอายุ  กล่าวว่า สำนักงานจัดตลาดนัดพระจันทร์ยิ้มให้บุคลากรนำสินค้ามาซื้อชายกันเดือนละครั้งช่วงเวลา 11.00 -13.00 น.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดี  และลุกขึ้นออกกำลังกายด้วยยางยืด ในเวลา 15.00 น.รวมทั้งขณะประชุมก็สามารถออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดจากการประชุมด้วย

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ที่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดดอกไม้ไว้ในมุมต่างๆของสำนักงานเพื่อให้บุคลากรและผู้มาติดต่อมีความสุข มีการสอนศิลปะการจัดดอกไม้แก่บุคลากร กิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุข แก่จิตใจ ผู้รับจะได้รับความสุขมากน้อยอย่างไร  เราก็ได้ให้ความสุขแล้ว สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า ขอให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ฯ

ร่วมด้วย รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนางสาวชุติมา พัฒนพงศ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการ

นางเมตตา ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดกิจกรรม PSU Happy Station กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยมีสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานนำร่อง และได้ขยายไปยังคณะหน่วยงานต่างๆ นำร่อง “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” (Happy University) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน นำไปสู่การขยายผลการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้เปิดโอกาสให้คณะ หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

หน่วยงานซึ่งเป็นองคกรสร้างสุขที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตตรัง  คณะวิทยาการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักวิทยาบริการ   กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  คณะบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์   ชมรมวิทันตสาสมาธิ  สนอ.สัมพันธ์  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   คณะทรัพยากรธรรมชาติ

และมีกิจกรรมการแสดง line dance เพื่อสุขภาพ โดยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  วิทิสาสมาธิ เพื่อความสงบของจิตใจ นำเสนอโดย ชมรมวิทันตสาสมาธิ กิจกรรมสาธิต การดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกายบริหาร “ฤาษีดัดตน”โดย คณะการแพทย์แผนไทย 

และมอบรางวัลต้นแบบ PSU Happy Station Award  ซึ่งผลรางวัลเป็นดังนี้

ชนะเลิศ ได้แก่ กองกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

รองชนะเลิศอันดับ 1.ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

รองชนะเลิศอันดับ 3.ได้แก่ คณะบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

รางวัลชมเชย ได้แก่  1.สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

2.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ยังมีรางวัลบู๊ทในดวงใจได้แก่

1.กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  2.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้สูงอายุ (ส.ท.)

 3.ส.น.อ.สัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงบลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 ธันวาคม 2557 17:05 แก้ไข: 11 มีนาคม 2558 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ