นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2623
ความเห็น: 4

117 วัน พิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ ของ คน ม.อ.

ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน (117 วัน) วันเริ่มต้นโครงการวันที่ 24 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 161 คน บุคลากรที่ร่วมโครงการลดน้ำหนักได้สำเร็จ 104 คน หรือร้อยละ 64.6 น้ำหนักที่ลดได้รวมถึง 187 กก.

ถ้าไม่ลดน้ำหนัก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จะลุกลามมากขึ้น” เพื่อนบางคน เจอคำพูดของหมอ แบบนี้ หรือจะรอให้ถึงวันที่หมอเตือน  บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงจัดโครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ  เนื่องจากตระหนักถึงผลของความอ้วน คือโรคเรื้อรังที่ตามมาเป็นขบวน คือ โรคหัวใจ หลอดเลือด ความดันโลหติสูง เบาหวาน 

                   โครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ ม.อ.  เป็นกิจกรรมสำนักงานสร้างสุข (Happy workplace)สนับสนุนโดย  สสส. และสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรม Happy Workplace   ในด้าน Happy Body   ใช้ระยะเวลาดำเนินการ  4  เดือน (117 วัน) วันเริ่มต้นโครงการวันที่  24 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2557  มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  161 คน  บุคลากรที่ร่วมโครงการลดน้ำหนักได้สำเร็จ  104  คน หรือร้อยละ 64.6  น้ำหนักที่ลดได้รวมถึง  187 กก.

            กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง

            ช่วงที่ 1 เป็นการให้ความรู้  กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น  สร้างแรงบันดาลใจ  ด้วยกิจกรรมสันทนาการ แนะนำปัญหาความอ้วน ผลกระทบจากความอ้วน การจัดการ ควบคุมน้ำหนัก   เรียนรู้ 3 อ. วิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม    โดยใช้หนังสือ “พิชิตอ้วน พิชิตพุง” จัดทำโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง เป็นคู่มือลดน้ำหนัก   วิทยากรได้แก่ ผศ.นพ.กอปร์ชุษ ตยัคคานนท์  นางรติกร พลรักษ์   นางอวยพร พืชนุกูล  คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556  เวลา 13.00-16.30.น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการ ม.อ.หาดใหญ่

            โดยให้แต่ละคนจับคู่กัน วาดรูปร่างของเพื่อนผู้ร่วมกิจกรรม  แล้วให้แต่ละคนวาดรูปร่างในจินตการที่ตนเองต้องการขึ้นในกระดาษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

            และมีการวัดรอบเอว  ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อสำรวจดัชนีมวลกาย  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 161 คน พบว่า ดัชนีมวลกายอยู่ในระดับ  ระดับ 1 มากที่สุด  กล่าวคือ อยู่ในระดับ

             อ้วน ระดับ 1   68 คน  ร้อยละ 42.24  

             ปกติ     50   คน    ร้อยละ 31

             น้ำหนักเกิน    32  คน  ร้อยละ 20

             อ้วนระดับ 2     7  คน   ร้อยละ 4

             ผอม     4  คน    ร้อยละ  2.48

ช่วงที่ 2  เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความกับเพื่อนๆในสำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักมาแล้ว ประกอบด้วย 1.นายนันทวี ภักดีจิตต์ กองกิจการนักศึกษา  2.นายพิเชฐร วิจิตร กองคลัง 3.นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งทอง  กองกิจการศึกษา 4.นางสาวปรรณพัชร์ ตั้งสมิตคารนันทร์  กองกลาง

และพบนักโภชนาการ  และฟังบรรยาย“เรียนรู้วิธีการกินอย่างไรไม่อ้วน ” โดย นางสาวพรพิศ เรืองขจร และนางสาวศิริมะโน  ชูศรี  นักโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการ

ช่วงที่ 3 มอบรางวัลแก่ ผู้ร่วมโครงการที่ลดน้ำหนักได้  50 คน แรก  ตามลำดับน้ำหนักตัว ที่ลดลง  จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 161 คน  รางวัลเป็น กระเป๋าเป้สำหรับใส่ชุดและอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย  อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

             และมอบรางวัลแก่ทีมลดน้ำหนัก ทีมละ 3 คน   รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 2,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสด 1,500 บาท  รางวัลที่ 3-5 เงินสด 1,000 บาท   มีผู้สมัครทีมลดน้ำหนัก จำนวน  15 ทีม 

ผลของโครงการมีดังนี้

บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการรวม 161 คน   ทีมลดน้ำหนัก 15 ทีม

ผู้ที่ลดน้ำหนักได้  104 คน   คิดเป็นร้อยละ 64.6   รวมน้ำหนักที่ลดลด  187 กิโลกรัม

            น้ำหนักเท่าเดิม   40  คน คิดเป็นร้อยละ 27.84 

            และน้ำหนักเพิ่มขึ้น  17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5  รวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น 37.8 กิโลกรัม

            รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมจากการอาคารสถานที่ ประกอบด้วยนางอมลมนี  นุ่นศรี   นายพลภัทร กุลฑล  และนางนงเยาว์รุยัล จาก กองอาคารสถานที่ สามารถลดน้ำหนักได้ รวม 18.3 กิโลกรัม 

            รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมของนางรัตติยา เขียวแป้น กองการเจ้าหน้าที่ นางกัญรดา โรจจานุภัทร กองกลาง และนางสาวฐิติรัชต์ ไม้เรียง กองแผนงาน ลดน้ำหนักได้ 9.45 กิโลกรัม

            รางวัลที่ 3 ได้แก่ทีมของนายนิคม อัตตะ  นางประไพ ทองวงศ์  กองกลาง  และนางธีรดา อัตตะ หน่วยตรวจสอบภายใน

            นายจักรกริช ซึ้งประสิทธิ์ หัวหน้ารักษาความปลอดภัย ม.อ. มีดัชนีมวลกาย ในระดับเสี่ยง คือ อ้วนระดับ 2 และมีโรคประจำตัวคือ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ต้องรับประทานยา จากการเข้าร่วมโครงการนี้ ได้ลดน้ำหนักลง 3  กิโลกรัม    ช่วยให้โรคความความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้  และอาการปวดเมื่อยหัวเข่าหายไป

นายนันทวี ภักดีจิตต์  กองกิจการนักศึกษา ผู้ที่ลดน้ำหนักได้ 4 ก.ก. กล่าวว่า เมื่อลดน้ำหนักลง ช่วยให้อาการปวดเข่าหายไปและสามารถควบคุมความดันโลหิตได้  และหมอให้รับประทานยาเพื่อควบคุมด้วย  ผมปั่นจักรยานออกกำลังกาย  มื้อเย็นทานแต่น้อยและไม่สะสมอาหารไว้ในตู้เย็น

นางนงเยาว์ รุยัล กล่าวว่า ตนและสามี ชวนกันออกกำลังกาย เมื้อเย็น ทานผลไม้ แทน จึงไม่ต้องทำกับข้าว รูปร่างและสุขภาพดีขึ้นทั้งตนเองและสามี

            ส่วนผู้ที่สามารถลดน้ำหนัก ได้ 10 ลำดับแรก ได้แก่

1.นางอมลมณี นุ่นศรี กองอาคารสถานที่ ลดน้ำหนักได้ 11.2  กิโลกรม กล่าวว่า  ใช้วิธีว่ายน้ำและควบคุมอาหาร

2.นางกัญรดา โรจจานุภัทร กองกลาง ลดน้ำหนักได้ 7.7 ก.ก. คุณกัญรดา ออกกำลังกาย  โดยการเดิน และรับประทานผักมากๆ แทนแป้ง

3.นายขวัญชัย แก้วเกื้อ  กองแผนงาน  ลดน้ำหนักได้ 6.4 กก  คุณขวัญชัย ออกกำลังกาย โดยตีแบดมินตัน

4.นางสาวมาลินี คำนวณจิตร  กองคลัง  ลดน้ำหนักได้ 6 ก.ก. 

5. นางสาวพิรุณ  ฉิมพลีศิริ  กองแผนงาน  ลดน้ำหนักได้ 5.9 ก.ก.

6.นางธีรดา อัตตะ หน่วนตรวจสอบภายใน  ลดน้ำหนักได้  5 ก.ก. 

7.นางศราวดี ศรีเกื้อ  กองแผนงาน  ลดน้ำหนักได้ 4.9 ก.ก.

8. นางเยาวลักษณ์ คุณาวรกุล กองกิจการนักศึกษา  ลดน้ำหนักได้  4.5 ก.ก.

9.นางเขมิกา พงศ์กิจเจริญ กองกลาง ลดน้ำหนักได้ 4.2 ก.ก.

10.นายนันทวี ภักดีจิตต์  กองกิจการนักศึกษา ลดน้ำหนักได้ 4 ก.ก.

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 ราย  พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระหว่าง 3.7-4.0  ดังนี้คือระยะเวลาของโครงการ  3.9   ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3.7   รางวัลผู้ร่วมกิจกรรม 3.8   ความเหมาะสมและความสามารถของวิทยากร  4.0  การให้บริการและการประสานงาน  3.9   ความเหมาะสมของสถานที่ และเครื่องเสียงในการจัดกิจรรม  3.8  และความเหมาะสมของโครงการในภาพรวม 4

โดยมีข้อเสนอแนะว่า ชอบมากต้องการให้จัดอย่างต่อเนื่อง อยากให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้อีก ควรจะมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการลดพุงของแต่ละคน  และทีมที่ได้รับรางวัล  ให้มีเทคนิคใหม่ๆเข้ามามีส่วนช่วยลดความอ้วน  และควรมีรางวัลปลอบใจเล็กๆน้อยๆด้วย

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤษภาคม 2557 15:56 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2557 10:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Ikkyu, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

จัดโครงการแบบนี้ให้บุคลากรตามคณะต่าง ๆ บ้างซิ อยากลดบ้าง

พี่ปราณีหุ่นสวย ใส่ชุดไทย ยังเช้งอยู่

โครงการนี้ทราบว่า เริ่มขยายไปหน่วยงานอื่นๆ โดยการเพิ่มนักสร้างสุของค์กรจ้ะ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักได้และได้

"หุ่นสวย ๆ " คืนมาค่ะ

ขอบคุณค่ะ มิกกี้ จากหุ่นที่เป็นตู้เย็น และหนาๆ เท่ากันตลอด มามีทรวดทรง องค์เอวค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ