นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
Ico64
ปวีณ์นุช ชูทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1069
ความเห็น: 3

พี่คะ...เทอมนี้ หนูจะต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่คะ???

ค่าธรรมเนียมการศึกษา, การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา, การศึกษาภาคฤดูร้อน, ใช้เวลาศึกษาเกินจากที่หลักสูตรกำหนด, นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และสมัครเข้าศึกษาใหม่

สืบเนื่องมาจาก การชำระค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2556 นี้ มีเจ้าหน้าที่ภาควิชาและนักศึกษา สอบถามกันเข้ามาเรื่องการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการกำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนการลงทะเบียน โดยไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เรามาดูกันซิว่า.....นักศึกษาที่เข้าข่ายแต่ละกรณีจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษากันเท่าไหร่ เพื่อลดปัญหาความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและข้อสงสัยในการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนจะได้รับคำถามว่า พี่คะ...เทอมนี้ หนูต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่…???

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นักศึกษาไทย

- ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 22,000.-บาท

- ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 28,000.-บาท

นักศึกษาต่างชาติ

- ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 44,000.-บาท

- ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 56,000.-บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีกรณีใดบ้าง

1.     กรณีนักศึกษาที่ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว (ที่ไม่มีรายวิชาหรือจำนวนหน่วยกิต) แต่อยู่ระหว่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้/รอสอบภาษาอังกฤษให้ผ่าน และ/หรือรอผลการตีพิมพ์ผลงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ในอัตรา 5,000.บาท

2.    กรณีนักศึกษาเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน (ยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐาน) เรียกเก็บครึ่งหนึ่งของอัตราภาคการศึกษาปกติของคณะ/สาขาวิชานั้นๆ**

3.    กรณีนักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินจากที่หลักสูตรกำหนดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้

3.1)    กรณียังมีการลงทะเบียนรายวิชา (Course work) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาครึ่งหนึ่งของอัตราภาคการศึกษาปกติ ของคณะ/สาขาวิชานั้นๆ**

3.2)   กรณีที่การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์มากกว่า 2 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และมากกว่า 3 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เรียกเก็บครึ่งหนึ่งของอัตราภาคการศึกษาปกติ ของคณะ/สาขาวิชานั้นๆ**

3.3)   กรณีที่การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่เหลืออยู่สุดท้าย จำนวน 2 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และจำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เรียกเก็บภาคการศึกษาละ 10,000.-บาท

หมายเหตุ: กรณีข้อ 2, ข้อ 3.1 – 3.2 อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา** คือ

นักศึกษาไทย

- ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 11,000.-บาท

- ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 14,000.-บาท

นักศึกษาต่างชาติ

- ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 22,000.-บาท

- ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 28,000.-บาท

4.    กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และสมัครเข้าศึกษาใหม่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่เพราะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา เมื่อกลับเข้ามาศึกษาใหม่ นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่มีอยู่ก่อนการพ้นสภาพนักศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และหากนักศึกษายังไม่สามารถดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใหม่ ฉะนั้น ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเต็มอัตราเช่นเดิมจนกว่าจะครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท กำหนดให้ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา, 3 ปีการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 และ 4 ปีการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 และ 2.2

ตัวอย่าง น.ส.เอ (นามสมมติ) นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา...... พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 และได้กลับเข้ามาศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยได้ดำเนินการขอเทียบโอนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่มีอยู่ก่อนการพ้นสภาพการเป็นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว คือ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน (Course work) รายวิชาวิทยานิพนธ์ และมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ พร้อมสอบภาษาอังกฤษผ่านเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มีความเห็นว่า เห็นสมควรให้ น.ส.เอ (นามสมมติ) สอบวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ในกรณีนี้ น.ส.เอ (นามสมมติ) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน เป็นเงิน 22,000.-บาท ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 – 2/2557 ตามระยะเวลาการศึกษาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ หากนักศึกษายังมีหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ซึ่งหากนักศึกษาไม่มีหน่วยกิตคงเหลือแล้วก็เป็นการรักษาสถานภาพเพื่อรอสอบวิทยานิพนธ์เหมือนนักศึกษาทั่วไปค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 ตุลาคม 2556 16:27 แก้ไข: 14 ตุลาคม 2556 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาต้องจบเร็ว ๆ แล้วละค่ะ

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
14 October 2013 21:10
#93646

จ่ายสด งดเชื่อ ไม่มีทวงมีแต่คัดชื่อออก

โหดจริง ๆ ยิ่งกว่าศุกร์ ๑๓ มหาวิทยาลัยในยุคโลกาภิวัฒน์

อิอิอิ

เราเอง

นศ.ต่างชาติกับ นศ.ไทย ค่าเทอมต่างกัน 2 เท่าเลยน๊าค่ะ!!

เพิ่งจะทราบ.. ^__^..

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.210.61.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ