นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 1969
ความเห็น: 0

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแผนขับเคลื่อน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน 70,000 รายจาก 882 อำเภอ เพื่อเป็นการปรับแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมส่งเสริมจัดทำแผนการผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร


"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เป็นการดำเนินการเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่แนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่สาธารณชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวม 70,000 ราย ได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร มุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยได้คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อดำเนินการในปี 2560 จำนวน 70,000 ราย   

           ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความพร้อมมาก และยังไม่เคยทำเกษตรกรทฤษฎีใหม่  กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปานกลาง  และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม  สนับสนุนให้มีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดผู้ร่วมบูรณาการ 5 ประสานคือ เกษตรกร ปราชญ์เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มาพบปะสร้างการรับรู้แนวทางของโครงการฯ และสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกรปรับ/เปลี่ยนพัฒนาตนเอง โดยปราชญ์เกษตรช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ การวิเคราะห์ตนเอง และวางแผนการผลิตตามศักยภาพ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน โดยดำเนินการกิจกรรมตามแผนการผลิต โดยมีภาคเอกชนสนับสนุนการจัดหาปัจจัยการผลิตตามแผนที่เกษตรกรวางไว้ตามความเหมาะสม ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายให้เกษตรกรตามศักยภาพฐานะตนเอง รวมทั้งวางแผนการตลาด และมีการติดตาม/เยี่ยมเยียน/ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินความสำเร็จเพื่อปรับแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรแต่ละราย เพื่อให้เกษตรกรสามารถขับเคลื่อนไปด้วยตนเองได้ในระยะยาว


        ในการนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต พร้อมน้อมนำหลักการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำนักวิชาการของคณะฯ ร่วมสืบสานเป็นคณะทำงานฯ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสงขลา ด้วยการลงพื้นที่ พบปะชุมชน ตามแนวทางของปฏิบัติงานด้านคลีนิคเทคโนโลยีการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ


   

     ในเบื้องต้น 20 มีนาคม 2560 เป็นการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของเกษตกรชุมชนเทพา และจะนะ และพบปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย คุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช และศรีนรา  แมเร๊าะ โดยขอให้เกษตกรได้มีการรวบรวมปัญหาด้านเกษตรให้เป็นกลุ่มสาขาด้านพืช สัตว์ โดยจะมีการประสานการให้ความรู้ลงพื้นที่ในลำดับต่อไป พื้นที่ที่ทางคณะฯ รับผิดชอบชุมชนอำเภอเทพา จะนะ นาหม่อม และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

   การดำเนินการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการลงพื้นที่เป็นครั้งที่ 2 ในโครงการ    “ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ณ ชุมชนอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา รายละเอียดข่าว เชิญคลิ๊ก

 

 

ติดต่อ คลีนิกเทคโนโลยีการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 074286059-60 หรือ 074286045
องค์ความรู้ทางการเกษตรคณทรัพยากรธรรมชาติ
created: 27 April 2017 13:58 Modified: 02 June 2017 15:01 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 มิกกี้ and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.219.31.204
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ