นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 52 คณะทรัพยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาจัดฝึกอบรมความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice หรือ GAP) ให้นักศึกษาคณะ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน... more »
By Wullop Santipracha   created: 05 Febuary 2009 16:53 Modified: 09 October 2010 17:30 [ Report Abuse ]

(0) Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๑ กรรมการคณะได้พิจารณาการทำแผนที่การสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ การประกันคุณภาพ การผลิตที่ดีทางการเกษตร(GAP) การตลาด logistic กฏหมายที่เก... more »
By Wullop Santipracha   created: 22 January 2009 18:56 Modified: 09 October 2010 17:30 [ Report Abuse ]

(0) คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา

ด้วยการผลิตการเกษตรในปัจจุบัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกและเข้าสู่ตลาดมาตรฐาน เช่น ร้านซุปเปอร์ใหญ่ ๆ อย่างโลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ ฯลฯ ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต ที่เรียกว่า GAP (Good Agricultural... more »
By Wullop Santipracha   created: 19 January 2009 19:40 Modified: 09 October 2010 17:30 [ Report Abuse ]

(5) เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง

เมื่อวาน (๑๒ ม.ค. ๕๒) พอมีเวลาหลังการไปประชุมที่ สนอ. จึงแวะไปทักทายสวัสดีปีใหม่กับบุคลากรของ กบศ. เพื่อนร่วมทำงานกันมา มีผู้ถามว่า ต้นไม้ดอกเหลืองที่ปลูกที่แปลงคณะทรัพยฯ ด้านซ้ายของประตูศรีทรัพย์ขาออก คือต้นไม้อะไร ขอให้นำมาแชร์ให้รู้จักกันเผื่อค... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Wullop Santipracha   created: 13 January 2009 14:57 Modified: 09 October 2010 17:30 [ Report Abuse ]

(1) ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อเดือน ต.ค. 51 มีศิษย์เก่าคณะทรัพยฯช่วยกันบริจาคเงินเข้ากองทุนคณะทรัพฯ 30,156 บาท และในช่วงใกล้ปีใหม่ มีผู้บริจาคเพิ่มเติม คือ บริษัทที.เจ.ซี.เคมี จำกัด จำนวนเงิน 280,000 บาท ซึ่งบริษัทได้บริจาคเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากดอกผลที่ได้มีอัตร... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Wullop Santipracha   created: 09 January 2009 10:37 Modified: 09 October 2010 17:29 [ Report Abuse ]

(0) การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑

ช่วงนี้คงได้ทราบการประกาศเชิญชวนให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรทำหน้าที่อธิการบดี ซึ่งท่านปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๒ ในฐานะที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการสรรหา จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ/ข้อกำหนดเสนอชื่อได้ที่คณะ/หน่วยงานส... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Wullop Santipracha   created: 17 December 2008 13:01 Modified: 09 October 2010 17:29 [ Report Abuse ]

(0) ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะร่วมกับชมรมศิษย์เก่าได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันก่อตั้งคณะครบรอบ ๓๓ ปี มีการบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จคือคุณพิศาล เชาวลิต ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๘ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ไปทำธุรกิจเครื่องสำอางค์จากธรร... more »
By Wullop Santipracha   created: 12 November 2008 11:53 Modified: 09 October 2010 17:29 [ Report Abuse ]

(1) สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี

การไปประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อ 29-30 ต.ค. 51 ทางวิทยาเขตได้จัดให้มีการพูดคุยกับนักศึกษา ผู้ปกครอง และตัวแทนของชุมชน ผู้เคยไปวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีคงทราบดีว่า ตัววิทยาเขตอยู่หลังเขาท่าเพชร ห่างจากชุมชนพอสมควรและการเดินทางเข้าเมือ... more »
By Wullop Santipracha   created: 03 November 2008 18:40 Modified: 09 October 2010 17:29 [ Report Abuse ]

(3) สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1

การทำงานทุกครั้ง มักได้เรียนรู้ประสบการณ์ดี ๆ เสมอ หากต้องการ ซึ่งได้พบเสมอและมากมายทุกครั้ง และเมื่อวันที่ 29-30 ต.ค. 2551 ได้ไปประเมินคุณภาพภายใน ม.อ. วิทยาเขตสุรารษฎร์ธานีตามการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เป็นทีมเดิมที่ไปทำหน้าที่... more »
By Wullop Santipracha   created: 01 November 2008 11:30 Modified: 09 October 2010 17:28 [ Report Abuse ]

(0) การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

วันนี้ คณะทรัพยฯได้เสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมี รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการเป็นทีมรวมเก้าท่านกรรมการได้เข้าประเมินค้นหาข้อมูลในวันวันจันทร์ ที่ ๖ ต.ค. ... more »
By Wullop Santipracha   created: 07 October 2008 19:45 Modified: 09 October 2010 17:28 [ Report Abuse ]