นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๕๒ ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหนึ่งในกรุงเทพฯ เล่าถึงลูกศิษย์มาหลอกยืมกล้องราคาเป็นแสน อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเอาไปทำการบ้านตามที่อาจารย์สั่ง (เข้าใจว่าคงปลอมลายเซ็นอาจารย์มาด้วย) ยังไม่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 25 มีนาคม 2552 13:38 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร)

ได้อ่านเมลของคุณพรทิพย์ ซึ่งทำงานอยู่กับ Fulbright ที่ไปแคลิฟฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา บอกว่าจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนจาก ๒๐ คน และต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดการเรียนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ... more »
By Wullop Santipracha   created: 16 March 2009 11:37 Modified: 09 October 2010 17:33 [ Report Abuse ]

(2) หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล

คงทราบกันว่า เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๒ ที่ผ่านมา ม.อ. ได้จัดให้มีการมอบเครื่องราชฯ และเหรียญเชิดชูเกียรติ และรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ทุกปี โดยปีนี้มีบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการระดับ ๑-๕ ดีเด่น คือคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้ทำ... more »
By Wullop Santipracha   created: 16 March 2009 09:24 Modified: 09 October 2010 17:33 [ Report Abuse ]

(2) ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ

ตามที่ได้ทราบว่าระบบข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบ ซี เป็นระบบ แท่ง ไปแล้ว สำหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่มีคณะกรรมการเดิมว่า กม. ปัจจุบันปรับเป็น กกอ. (ไม่แน่ใจว่าปรับแล้วดีขึ้นอย่างไร โดยเฉพาะการศึกษาไทย เพราะการปรับอะไร... more »
By Wullop Santipracha   created: 11 March 2009 13:11 Modified: 09 October 2010 17:33 [ Report Abuse ]

(3) นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ.

เป็นที่ทราบกันว่า สกอ. ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาต้องมีการปรับปรุงทุกรอบ ๕ ปี เมื่อปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา หากไม่ปรับตามกำหนดก็ถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว ไม่สามารถกู้เงินเรียนได้ และมหาวิทยาลัยยังถูกกำหนดว่า ห... more »
By Wullop Santipracha   created: 15 Febuary 2009 18:34 Modified: 09 October 2010 17:32 [ Report Abuse ]

(0) การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ.

จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและประเพณี มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีและทีมบริหารจึงได้กำหนดนโยบายการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๕๒ เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาส... more »
By Wullop Santipracha   created: 15 Febuary 2009 17:19 Modified: 09 October 2010 17:32 [ Report Abuse ]

(1) ข้อคิดสะกิดไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอาหารเลี้ยงพลโลกจำนวนมาก จึงทำให้มีการตั้งเป้าหมายเป็นครัวโลก ซึ่งดูดีที่ช่วยการทำตัวที่มุ่งที่จะผลิตสินค้าและอาหารเพื่อส่งออก แต่ลืมดูแลตนเองและคนไทย ที่มีการใช้ทรัพยากร แรงงานผลิตเพื่อเ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Wullop Santipracha   created: 08 Febuary 2009 12:32 Modified: 09 October 2010 17:31 [ Report Abuse ]

(1) อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบให้ รศ. ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดี อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะได้นำรายช... more »
By Wullop Santipracha   created: 08 Febuary 2009 12:21 Modified: 09 October 2010 17:31 [ Report Abuse ]

(6) ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส

ตามที่คณะได้ร่วมมือทำวิจัยเรื่องยางพารากับนักวิชาการของ CIRAD จนได้มีการลงนามทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยประกอบด้วย ม.สงขลานครินทร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร กับ CIRAD ของฝรั่งเศสไปเมื่อ พค. ๕๑ ที่เรียกว่า HRPP (Havea Research Platform in Partne... more »
By Wullop Santipracha   created: 08 Febuary 2009 12:08 Modified: 09 October 2010 17:31 [ Report Abuse ]

(1) ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 52 คณะทรัพยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาจัดฝึกอบรมความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice หรือ GAP) ให้นักศึกษาคณะ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน... more »
By Wullop Santipracha   created: 05 Febuary 2009 16:53 Modified: 09 October 2010 17:30 [ Report Abuse ]