นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ.

เป็นที่ทราบกันว่า สกอ. ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาต้องมีการปรับปรุงทุกรอบ ๕ ปี เมื่อปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา หากไม่ปรับตามกำหนดก็ถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว ไม่สามารถกู้เงินเรียนได้ และมหาวิทยาลัยยังถูกกำหนดว่า ห... more »
By Wullop Santipracha   created: 15 Febuary 2009 18:34 Modified: 09 October 2010 17:32 [ Report Abuse ]

(0) การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ.

จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและประเพณี มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีและทีมบริหารจึงได้กำหนดนโยบายการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๕๒ เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาส... more »
By Wullop Santipracha   created: 15 Febuary 2009 17:19 Modified: 09 October 2010 17:32 [ Report Abuse ]

(1) ข้อคิดสะกิดไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอาหารเลี้ยงพลโลกจำนวนมาก จึงทำให้มีการตั้งเป้าหมายเป็นครัวโลก ซึ่งดูดีที่ช่วยการทำตัวที่มุ่งที่จะผลิตสินค้าและอาหารเพื่อส่งออก แต่ลืมดูแลตนเองและคนไทย ที่มีการใช้ทรัพยากร แรงงานผลิตเพื่อเ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Wullop Santipracha   created: 08 Febuary 2009 12:32 Modified: 09 October 2010 17:31 [ Report Abuse ]

(1) อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบให้ รศ. ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดี อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะได้นำรายช... more »
By Wullop Santipracha   created: 08 Febuary 2009 12:21 Modified: 09 October 2010 17:31 [ Report Abuse ]

(6) ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส

ตามที่คณะได้ร่วมมือทำวิจัยเรื่องยางพารากับนักวิชาการของ CIRAD จนได้มีการลงนามทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยประกอบด้วย ม.สงขลานครินทร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร กับ CIRAD ของฝรั่งเศสไปเมื่อ พค. ๕๑ ที่เรียกว่า HRPP (Havea Research Platform in Partne... more »
By Wullop Santipracha   created: 08 Febuary 2009 12:08 Modified: 09 October 2010 17:31 [ Report Abuse ]

(1) ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 52 คณะทรัพยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาจัดฝึกอบรมความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice หรือ GAP) ให้นักศึกษาคณะ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน... more »
By Wullop Santipracha   created: 05 Febuary 2009 16:53 Modified: 09 October 2010 17:30 [ Report Abuse ]

(0) Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๑ กรรมการคณะได้พิจารณาการทำแผนที่การสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ การประกันคุณภาพ การผลิตที่ดีทางการเกษตร(GAP) การตลาด logistic กฏหมายที่เก... more »
By Wullop Santipracha   created: 22 January 2009 18:56 Modified: 09 October 2010 17:30 [ Report Abuse ]

(0) คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา

ด้วยการผลิตการเกษตรในปัจจุบัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกและเข้าสู่ตลาดมาตรฐาน เช่น ร้านซุปเปอร์ใหญ่ ๆ อย่างโลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ ฯลฯ ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต ที่เรียกว่า GAP (Good Agricultural... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 19 มกราคม 2552 19:40 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง

เมื่อวาน (๑๒ ม.ค. ๕๒) พอมีเวลาหลังการไปประชุมที่ สนอ. จึงแวะไปทักทายสวัสดีปีใหม่กับบุคลากรของ กบศ. เพื่อนร่วมทำงานกันมา มีผู้ถามว่า ต้นไม้ดอกเหลืองที่ปลูกที่แปลงคณะทรัพยฯ ด้านซ้ายของประตูศรีทรัพย์ขาออก คือต้นไม้อะไร ขอให้นำมาแชร์ให้รู้จักกันเผื่อค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 13 มกราคม 2552 14:57 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อเดือน ต.ค. 51 มีศิษย์เก่าคณะทรัพยฯช่วยกันบริจาคเงินเข้ากองทุนคณะทรัพฯ 30,156 บาท และในช่วงใกล้ปีใหม่ มีผู้บริจาคเพิ่มเติม คือ บริษัทที.เจ.ซี.เคมี จำกัด จำนวนเงิน 280,000 บาท ซึ่งบริษัทได้บริจาคเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากดอกผลที่ได้มีอัตร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 09 มกราคม 2552 10:37 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]