นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(30) ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น)

เมื่อสัปดาห์ก่อน ถูกถามว่า ผู้ได้รับปริญญาเอก หรือดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จะใช้คำว่า ดอกเตอร์ หรือ ดร. ได้หรือไม่ จากที่พอได้ยินมาบ้าง ก็เห็นมีคนใช้เหมือนกัน และคิดว่าก็มีการพิจารณาการให้ปริญญา กิตติมศักดิ์อย่างเป็นระบบ รอบคอบ มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 23 ธันวาคม 2552 17:56 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน

จากความจำเป็น http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14806และการปรับบทบาท http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14836มาถึงพฤติกรรม ซึ่งเป็นอีกส่วนที่สำคัญในการสร้างคนให้พร้อม ให้ดี ตามเป้าหมายการพัฒนาคน การเป็นครู อาจารย์ ที่ดี คือการเป็นต้นแบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 22 ธันวาคม 2552 19:49 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน

จากActive learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14806ต้องขยับเข้าสู่บทบาทบทบาทของผู้เรียน ต้องเปลี่ยนจากการไปนั่งฟังบรรยาย ทำปฏิบัติการตามที่จัดให้ เป็น การศึกษาหรือการหาความรู้ การฝึกใช้ค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 20 ธันวาคม 2552 14:59 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ

ธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะความรู้สึกของมนุษย์ ที่มักประเมินความดีไม่ดีของคนอื่นด้วยความคิดของตนเอง ไปตัดสินคนอื่น ใครที่คิดไม่เหมือนเรา ทำไม่เหมือนเรา คือไม่ดี จนนำไปสู่การสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับตนเอง จนมองอะไรไม่เห็นคือ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 17 ธันวาคม 2552 08:51 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในยุคสมัยที่ความรู้มีแหล่งให้เข้าถึงมากมาย มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา เพียงเวลาเปลี่ยนไป ความรู้ก็มีเพิ่มใหม่และของเดิมอาจเริ่มใช้ไม่ได้ เหมือนการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และสินค้าอิเล็คทรอนิค ที่ซื้อปุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 16 ธันวาคม 2552 18:57 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์

เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๕๒ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มีเรื่อง การปฏิบัติตามจริธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่มีการกำหนดทั้งการขอทุนวิจัยบางแหล่งทุน และการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของวารสารบางฉบับ ซึ่งมีข้อกำหนดว่า โครงการ หรือผลงานดังกล่าว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 15 ธันวาคม 2552 18:25 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๒ ได้รับเอกสาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๐ มีกระบวนการสื่อสารที่เป็นระบบที่เป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาการสื่อสารในองค์กรที่มักไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ สาเหตุคงเป็นเพราะขาดระบบในการดำเนินการที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 10 ธันวาคม 2552 18:18 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์

งานประเพณีสี่จอบเป็นงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของคณะ/ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอนสาขาการเกษตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ คือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ การเรียนรู้การเกษตร วัฒนธรรมต่างภู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 10 ธันวาคม 2552 17:58 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA

การพัฒนาองค์กรตามระบบ PMQA ใช้หลักการพัฒนาแบบสมดุลทั้งองค์กร กระบวนการ และบุคลากร ที่เรียกว่า balanced scorecard โดยการพัฒนาขององค์กรจะดูว่ามีความมั่นคงทางการเงินและลูกค้าและผู้ใช้บริการหากเป็นหน่วยงานราชการจะเป็นภาครัฐยินดีให้งบประมาณมาดำเนินการแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 07 ธันวาคม 2552 11:40 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(9) OFI ใน PMQA

ในการทำระบบ PMQA คำที่สำคัญในการทำกลยุทธเพื่อพัฒนาระบบ คือ OFI = Opportunity For Improvement หรือโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งต่างจากการประกันคุณภาพของ สมศ. และ สกอ. รวมถึง กพร. ที่เมื่อมีการตรวจประเมิน คณะกรรมการประเมินจะแนะนำให้พัฒนาในตัวชี้วัดที่มีผล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2552 18:32 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]