นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 37 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2298 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3579 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2925 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4280 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1947 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1653 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1883 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1360 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 2037 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2579 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1786 1
PMQA จาก MBNQA 4441 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1761 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1678 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4261 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2876 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1682 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2241 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1895 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1989 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2070 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2886 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2355 5
OFI ใน PMQA 3921 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2110 3
I AM READY 4944 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1422 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1852 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1403 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 2018 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3381 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8360 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1452 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1590 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4329 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6899 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1901 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1688 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1806 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2572 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2667 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 2006 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2750 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3945 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1578 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 23135 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1659 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1838 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1441 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1764 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1900 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 2031 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1603 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21317 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1854 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2688 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1510 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3082 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5544 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2135 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1716 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1723 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1909 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2386 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2776 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14166 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5981 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1806 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2657 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2861 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3334 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2217 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 2021 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2110 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2101 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 2041 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2119 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2486 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 3034 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1839 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 8023 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1745 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1651 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1801 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1858 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1919 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1795 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30613 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2164 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1530 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1758 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2137 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2198 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6407 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1759 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2468 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9870 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1742 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1769 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2206 1