นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 36 : 100 post

Post Title Page Visits comment
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1616 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2496 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12540 3
อันเนื่องจาก PMQA 2169 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1799 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2224 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3500 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2859 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4231 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1878 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1596 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1826 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1314 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1971 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2518 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1728 1
PMQA จาก MBNQA 4366 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1709 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1612 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4150 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2784 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1619 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2165 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1846 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1938 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2012 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2793 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2277 5
OFI ใน PMQA 3818 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2023 3
I AM READY 4866 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1350 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1733 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1338 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1913 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3295 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8211 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1383 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1543 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4252 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6823 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1788 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1579 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1709 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2449 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2565 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1899 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2638 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3822 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1468 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22662 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1557 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1751 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1353 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1667 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1799 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1922 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1512 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21211 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1734 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2544 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1390 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2961 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5433 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2003 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1546 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1600 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1767 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2268 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2645 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14005 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5807 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1701 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2526 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2760 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3241 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2137 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1938 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2013 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2013 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1937 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2021 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2387 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2927 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1730 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7841 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1608 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1527 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1696 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1758 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1815 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1702 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30440 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2077 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1441 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1678 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2023 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2112 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6301 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1680 2