นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 35 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3467 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 1974 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2420 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1837 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 23894 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1354 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7523 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2336 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1448 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2838 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2083 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6295 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2233 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2078 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1411 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 1884 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1857 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 2020 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1826 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5634 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1761 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2056 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1591 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 2969 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1824 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3027 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4747 4
เตรียมตัวทำงาน 1846 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1221 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2418 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1796 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1713 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1594 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1895 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5299 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1634 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2453 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1495 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1816 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1916 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2173 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1544 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1806 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1444 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1320 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1462 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1555 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1772 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1542 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1791 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1408 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2065 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1522 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2511 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1389 5
การกรีดยาง 4700 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1540 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1607 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2485 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12513 3
อันเนื่องจาก PMQA 2157 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1785 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2211 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3487 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2851 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4220 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1870 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1582 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1816 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1309 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1962 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2513 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1723 1
PMQA จาก MBNQA 4348 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1703 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1600 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4122 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2771 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1610 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2146 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1837 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1925 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 1998 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2770 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2261 5
OFI ใน PMQA 3800 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2009 3
I AM READY 4843 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1340 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1722 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1329 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1899 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3280 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8189 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1372 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1534 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4234 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6809 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1775 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1571 3