นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 35 : 100 post

Post Title Page Visits comment
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2419 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1836 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 23888 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1354 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7523 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2336 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1446 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2838 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2083 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6294 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2232 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2077 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1411 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 1884 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1857 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 2019 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1826 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5634 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1761 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2056 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1591 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 2969 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1824 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3027 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4746 4
เตรียมตัวทำงาน 1845 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1221 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2418 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1796 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1713 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1594 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1895 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5299 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1634 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2452 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1492 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1816 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1914 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2171 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1542 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1806 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1444 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1320 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1461 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1554 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1771 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1541 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1790 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1407 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2062 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1521 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2509 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1388 5
การกรีดยาง 4697 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1539 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1604 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2484 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12510 3
อันเนื่องจาก PMQA 2156 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1784 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2210 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3486 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2849 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4219 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1870 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1581 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1815 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1308 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1960 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2512 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1721 1
PMQA จาก MBNQA 4345 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1702 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1599 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4121 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2770 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1609 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2144 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1836 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1923 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 1997 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2767 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2259 5
OFI ใน PMQA 3799 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2008 3
I AM READY 4841 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1338 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1720 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1328 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1897 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3279 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8186 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1371 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1533 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4233 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6807 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1771 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1571 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1699 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2435 10