นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 34 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ข้อคิดของการเป็นผู้นำ ก้าวหน้า พัฒนา 2234 0
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ 1798 0
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 2277 2
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง 1710 1
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน 1817 2
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ. 1917 3
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 3858 0
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล 1520 0
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54 2083 7
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม 2818 0
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555 2053 4
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย 2956 0
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2234 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 1979 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2155 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2623 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2422 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 4045 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 3006 0
แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ. 1869 0
เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 1995 0
คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2531 0
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7350 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 2947 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 2019 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 2959 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 2775 10
share.psu กลับมาแล้ว 2924 6
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2178 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2148 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2091 2
ฝึก 1590 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 1981 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2125 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2260 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2208 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1602 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 3026 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1653 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 1927 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 1967 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 1960 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1690 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2208 5
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า 2375 9
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย 1764 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน 1393 4
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง 3281 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2321 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 4971 3
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก 1573 0
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1476 0
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 1598 1
จิตสาธารณะในที่ทำงาน 3279 6
กุหลาบแพงวันวาเลนไทน์ 1509 0
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน 6163 6
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ 2123 0
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา 1844 1
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา 2091 1
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 2004 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 2103 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3791 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1483 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 1897 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1608 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2581 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1807 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1910 6
ข้าราชการดีเด่น 3711 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3452 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 1964 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2413 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1825 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 23781 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1347 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7512 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2332 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1444 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2828 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2077 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6284 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2220 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2066 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1403 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 1877 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1848 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 2010 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1820 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5618 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1757 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2047 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1585 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 2963 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1819 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3014 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4739 4
เตรียมตัวทำงาน 1839 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1213 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2407 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1791 6