นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 34 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 1953 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2682 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2201 5
OFI ใน PMQA 3690 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1953 3
I AM READY 4784 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1281 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1679 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1288 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1846 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3178 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8080 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1327 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1504 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4173 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6698 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1708 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1528 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1660 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2368 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2508 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1842 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2557 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3714 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1403 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22219 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1506 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1693 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1311 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1616 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1730 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1853 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1450 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21115 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1665 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2443 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1332 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2880 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5369 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1917 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1472 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1523 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1679 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2192 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2550 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13877 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5632 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1629 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2402 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2680 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3167 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2045 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1853 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 1920 0
ข้อคิดสะกิดไทย 1954 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1853 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 1943 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2278 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2821 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1643 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7664 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1519 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1452 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1611 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1680 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1740 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1648 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30274 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2007 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1365 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1618 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 1932 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2038 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6208 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1626 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2304 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9545 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1587 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1637 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2039 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2066 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 1962 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2076 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1645 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1413 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1778 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4022 0
การศึกษาไทย 1499 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1321 4
เรื่องของโบนัส 1629 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 1973 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1932 5
พร แผน ผล 1365 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2210 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2818 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2064 3
การจัดการเงิน 2616 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1744 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3514 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1543 1