นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 34 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1189 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2382 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1768 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1684 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1557 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1860 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5260 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1607 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2377 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1446 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1768 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1878 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2117 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1492 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1754 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1406 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1287 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1426 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1514 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1729 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1500 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1757 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1384 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 1963 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1488 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2450 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1336 5
การกรีดยาง 4644 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1490 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1575 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2444 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12383 3
อันเนื่องจาก PMQA 2108 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1742 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2171 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3442 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2814 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4177 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1828 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1549 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1779 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1275 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1931 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2484 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1692 1
PMQA จาก MBNQA 4302 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1674 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1566 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4068 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2726 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1582 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2095 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1800 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1881 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 1962 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2712 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2213 5
OFI ใน PMQA 3728 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1968 3
I AM READY 4801 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1298 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1687 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1301 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1860 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3216 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8111 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1337 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1511 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4196 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6731 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1732 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1544 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1669 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2390 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2519 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1857 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2581 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3740 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1411 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22310 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1517 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1703 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1321 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1628 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1745 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1866 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1462 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21144 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1673 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2461 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1338 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2899 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5385 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1946 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1490 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1544 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1699 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2210 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2569 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13898 6