นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 33 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2141 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2110 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2058 2
ฝึก 1564 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 1946 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2096 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2213 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2161 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1575 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 2992 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1616 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 1896 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 1943 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 1937 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1658 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2165 5
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า 2287 9
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย 1711 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน 1360 4
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง 3248 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2294 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 4937 3
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก 1543 0
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1429 0
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 1565 1
จิตสาธารณะในที่ทำงาน 3222 6
กุหลาบแพงวันวาเลนไทน์ 1473 0
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน 5987 6
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ 2087 0
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา 1816 1
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา 2042 1
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 1960 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 2060 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3755 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1449 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 1839 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1563 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2524 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1739 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1864 6
ข้าราชการดีเด่น 3670 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3406 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 1929 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2380 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1768 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 21183 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1293 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7437 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2301 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1424 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2784 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2046 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6238 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2157 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2021 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1370 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 1836 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1813 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 1978 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1777 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5563 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1734 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2016 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1557 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 2925 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1795 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 2969 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4690 4
เตรียมตัวทำงาน 1804 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1182 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2377 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1763 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1677 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1551 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1855 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5249 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1600 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2363 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1439 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1765 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1869 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2103 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1479 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1742 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1402 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1281 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1419 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1508 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1722 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1494 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1754 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1378 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 1950 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1481 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2433 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1327 5
การกรีดยาง 4640 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1480 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1572 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2428 9