นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 33 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2077 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 1804 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 1949 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1522 0
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2017 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1403 0
ค่าและการใช้เวลา 1704 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 1831 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1513 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3551 5
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (2) 1795 0
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1) 2094 2
สถิติผลผลิตข้าวโลก 2554 3098 3
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31 2929 5
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก 1572 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร 2044 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง 2313 0
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา 1826 0
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน 1993 0
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน 1517 0
ค่าของงานรับปริญญา 4: ค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์ 1769 0
ค่าของงานรับปริญญา 3: ค่าการลงแรง 1521 0
ค่าของงานรับปริญญา 2: ค่าใช้จ่าย 1926 3
ค่าของงานรับปริญญา 1: ค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี 1754 1
Thai pop มีโอกาสอะไรในความนิยมไทย 1585 3
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 3 การทำความดีอย่างง่ายตามหน้าที่พื้นฐานของชีวิต 1813 0
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 2 ความดี 1543 2
เมื่อถูกชวนไปทำความดี 1.ทูตความดี D Ambassador 1673 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3. ไทยนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดจากประเทศใดในอาเซียน 2446 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 2. ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ชนิดใดไปประเทศไหนในอาเซียน 2366 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 1. สภาวะโลกร้อนเป็นโอกาสอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย 2210 0
Share.psu ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ 53 ของ ม.อ. 1774 4
Future Career ปีที่ 2 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ก.ย.54 1751 1
Thai pop ความนิยมไทยในจีน 2584 0
บทเรียนการนำศึกษาไปเรียนรู้ความเป็นสากลที่มาเลเซียของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1713 0
งานเกษตรภาคใต้ เวทีพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1849 1
ข้อคิดของการเป็นผู้นำ ก้าวหน้า พัฒนา 2206 0
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ 1772 0
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 2251 2
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง 1688 1
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน 1789 2
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ. 1890 3
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 3824 0
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล 1500 0
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54 2059 7
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม 2791 0
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555 2037 4
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย 2935 0
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2203 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 1956 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2121 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2593 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2394 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 4021 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 2958 0
แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ. 1848 0
เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 1969 0
คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2498 0
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7288 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 2895 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 1985 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 2938 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 2744 10
share.psu กลับมาแล้ว 2867 6
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2153 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2126 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2070 2
ฝึก 1575 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 1957 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2104 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2231 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2178 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1581 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 3004 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1626 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 1906 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 1948 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 1943 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1674 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2183 5
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า 2333 9
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย 1736 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน 1368 4
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง 3267 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2301 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 4952 3
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก 1550 0
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1447 0
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 1574 1
จิตสาธารณะในที่ทำงาน 3242 6
กุหลาบแพงวันวาเลนไทน์ 1488 0
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน 6081 6
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ 2102 0
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา 1826 1
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา 2063 1
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 1978 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 2073 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3772 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1464 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 1862 14