นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 28 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย 842 0
พฤติกรรมน่าห่วงของเด็กไทย 1244 0
ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร 1022 1
การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง 1299 2
การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา 1113 0
ไวไฟ ฟรี 1069 1
พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง 1351 0
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน 1363 0
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 832 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1178 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1079 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1236 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 927 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1157 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 957 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1019 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1331 0
แผนที่ ม.อ. 931 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 919 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 976 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1734 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1161 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1320 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1237 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 862 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1067 0
Benchmarking การทำงาน 1294 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1436 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1269 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1085 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1048 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 953 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1198 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1062 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1510 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1530 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2210 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1322 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1379 1
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1355 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1008 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3409 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1162 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1135 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1019 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1017 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 999 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1136 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1323 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1258 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1078 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1291 3
เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ... 2688 3
สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ 1428 0
การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา 1205 1
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share 1107 0
ค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร 1380 1
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ 1261 2
ข้อคิดจากการทรงงานของในหลวง 1584 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 2.ลบได้จะพัฒนาได้อย่างเต็มค่า 933 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 1. ผลการศึกษาพัฒนาคนไทย 841 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย 1317 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า 1186 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ 1199 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 1. แนวคิด 1310 0
ค่าของวุฒิการศึกษา 2: การดูค่า 971 1
ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ 1101 0
ค่าความเป็นครู 1070 1
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 1837 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1221 0
คนรวย คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด เห็นจะไม่จริง 1456 0
แนวคิดการพัฒนาคนของเกาหลีใต้ 2575 0
Smart QA 1251 0
การใช้ share.psu แนะนำตน 1324 2
การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้ 1600 2
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1654 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1231 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1238 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 970 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1092 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1084 2
สิทธิผู้บริโภค 969 0
ค่าของการสื่อสาร 1104 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1061 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1024 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 946 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 998 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1111 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1095 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 894 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1051 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1312 0
การต่ออายุราชการ 1818 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1192 0
ตัววัดการพัฒนา 925 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1285 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 986 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1473 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1722 0
ใครรวยขึ้น 1070 0