นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 28 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน 1358 3
รู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน เพื่อการอยู่ดี 1572 0
ทำไมคนรุ่นใหม่ดูแลตนเองไม่ได้ ความเป็นไทยไม่มีที่ยืน 1340 1
ทำบุญให้ถึงบุญ จึงได้บุญ 1327 0
เจาะเวลาหาอดีต ของ ม.อ. หาดใหญ่ 1176 1
ได้อะไรจากไฟฟ้าดับ 1176 4
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 2. ใช้ความเป็นไทยและใจรักษ์โลก 967 0
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 1. ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเพราะธุรกิจ 1221 0
ทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า คือ ค่าคนทำงาน 1766 0
จากคอมพิวเตอร์ ถึง ภาษาอังกฤษ 1321 2
มากกว่า และค่าของ เกียรติ 1913 1
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1475 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 2. ค่าคนทำงาน 1078 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 1. ค่ากระบวนการทำงาน 1046 0
ใช้โอกาสอย่างมีเกียรติ 1064 0
ภาวะผู้นำกับการทำงาน 948 0
ทำตนให้เป็นคนสำคัญ มีค่าในองค์กร 1028 0
ทำงานอย่างมีคุณค่าและท้าทาย 1302 1
สิ่งที่ทำล่วงหน้า และ ภายหลังไม่ได้ 1116 1
THINK 5 ข้อควรจำกับบันทึกสังคมสื่อสาร 1003 0
ลำดับการพัฒนาตน: อยาก ได้ ดี มีพัฒนา พาสร้างสรรค์ 1126 0
บันทึกล่วงหน้า หรือ ทำครบย้อนหลัง 1130 0
ตั้งค่าตามเวลา 1095 0
เพียงตั้งเป้าหมาย รู้จักใช้ก็เอาอยู่ 951 0
วิธีหนีความซ้ำซาก 1060 0
โอกาสจากการทำงาน 1185 2
เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ 1402 2
เงินรางวัล(โบนัส)ปีงบประมาณ 2554 1630 0
ประโยชน์ของความผิดพลาดในการสร้างคุณค่าตน 1533 1
ปัญหาของคนมี 1228 0
นายชีวิตตน 1186 3
มันแปลก(ไม่)ดีนะ 1312 3
กินดี อยู่ไม่ดี 1104 1
บันทึกการใช้เงินในอาเซียนบางประเทศ 1171 0
สัญญา(ไม่)สุภาพบุรุษ 1299 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 2. ที่ไปของงบประมาณ 926 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 1.ที่มาของงบประมาณ 854 0
ครั้งแรกการมากัมพูชา 1159 0
ครั้งแรกการมาสุรินทร์ 1209 0
20/80 เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ 972 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา 955 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต 1057 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 4. บริการวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิต 1036 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 3. การวิจัยการผลิตบัณฑิต 1310 1
ความคิดพิการ ทำให้บานภาระ 825 0
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 2. แผนอนาคต 964 1
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน 1190 1
ผู้นำมีหน้าที่ทำวิสัยทัศน์ 2076 2
สิทธิของคนขององค์กร 1220 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. ปัญหาและการสอนที่ควรเป็น 1025 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 1. การเรียนการสอน 859 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 2. นำเสนอและทำรายงาน 1363 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 1. ค้นคว้า หาความรู้ คิด วิเคราะห์ เรียบเรียง 1381 0
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ 3354 0
สะดวกเขา สะดวกเรา เป็นความสุขในที่ทำงาน 1279 0
เอาใจเจ้านาย หรือ ลูกค้า 974 0
ด้อยค่า หรือ ท้าทาย 831 2
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงานและชีวิต 2977 2
บุญก็ช่วยไม่ได้ หากยังประมาท 897 0
เชิญชวนทำบุญให้เป็นบุญ 7198 4
การอุ่นเครื่องยนต์ 992 0
ความสามารถในการแข่งขันในนานาชาติ 1052 0
ความสามารถในการแข่งขัน 2. การกระทำ 1223 0
ความสามารถในการแข่งขัน 1. ความหมาย 1325 0
ค่าใช้จ่ายเดือนนี้หลายล้าน 894 2
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ส่วนคณะ/หน่วยงาน 886 1
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 992 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 2. ระบบคน 1379 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 1. ระบบงานประจำ 1497 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม 1343 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (1) การปรับปรุงพันธุ์ 1386 1
ความรู้ต้องไฝ่หา ปัญญาต้องฝึกใช้ 1211 2
ศิษย์มีหน้าที่เชิดชูสถาบัน 1093 0
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USM 56 1815 1
สินค้าเกษตรไทยใน ASEAN 2.มูลค่า 5675 0
สินค้าเกษตรใน ASEAN 1.ข้อมูล 8361 0
ทำงานแบบไหน 1109 0
ภัยในการโดยสารรถไฟ 1165 0
ค่าน้ำหนักผู้โดยสารเกิน 1372 0
หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน 1202 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 4. ผลของความเพี้ยนจนไร้จิตวิญญาณ 1132 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 3.ระบบการทำงาน 969 1
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 2. ระบบการศึกษา 1193 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 1.ระบบสังคมการเลี้ยงดู 1112 1
มาตรการการปกป้องตนเองของประเทศใน AEC 1067 0
เสรีการลงทุน AEC และข้อสงวนของไทย 1146 0
AEC กับการเกษตรไทย 1376 0
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน 1307 1
ปัจจัยในการทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 1223 1
รับปากแล้วไม่ทำ กับ ปฏิเสธงาน 1944 1
สติในการประเมินความดีความชอบ 1317 0
เงิน Rupiah อินโดนีเซีย 4531 0
พัฒนาอย่าให้สั้นลง 966 3
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 3 1140 0
คิดใหญ่ ไปให้ถึง 884 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 2 943 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 971 0
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 2 1042 2
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 1192 0
ชาล้นถ้วย ความหมายการเรียนรู้ อบรม 1238 1