นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 26 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เสียเหลี่ยม 792 2
รู้บุคลิกเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน 786 0
ทำงาน ทำกิจกรรม ให้เป็นผู้มีประสบการณ์จริง 753 0
“เพื่อน” คือ จิตสำนึกความสำเร็จคือพลังแห่งความสำเร็จของงาน 921 0
การทำให้ผู้ติดต่อไม่ติดขัด ผู้ปฏิบัติสบายใจ กับคำว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” 909 0
เรียนรู้แบบรู้เรียน 764 0
สติ AAR พัฒนาตน พัฒนาการทำงาน 1053 1
HRPP เครือข่ายวิจัยยางพารา ไทย-ฝรั่งเศส 13816 0
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเด็ก หรือ คนแก่ 871 5
ความไม่มี โชค เป็น ลาภ อันประเสริฐ 865 0
ทำให้การเขียนบันทึก share.psu เพิ่มการเรียนรู้ 1009 2
สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้ 839 0
ความก้าวหน้า 3. การทำงาน 664 0
ความก้าวหน้า 2. การทำงานสายอาจารย์ 746 0
ค่างานวิจัยพืชกรรมยางพารา 1049 0
ความก้าวหน้า 1.การศึกษาเล่าเรียน 943 3
เว็บคณะ 784 3
ฝึก สติ กิจกรรมใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะทรัพยฯ 2556 1126 2
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง 980 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา 1001 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 1. ปฐมบทการเป็นนักศึกษา 907 0
ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน 1034 3
รู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน เพื่อการอยู่ดี 1268 0
ทำไมคนรุ่นใหม่ดูแลตนเองไม่ได้ ความเป็นไทยไม่มีที่ยืน 1070 1
ทำบุญให้ถึงบุญ จึงได้บุญ 1019 0
เจาะเวลาหาอดีต ของ ม.อ. หาดใหญ่ 896 1
ได้อะไรจากไฟฟ้าดับ 919 4
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 2. ใช้ความเป็นไทยและใจรักษ์โลก 732 0
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 1. ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเพราะธุรกิจ 907 0
ทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า คือ ค่าคนทำงาน 1481 0
จากคอมพิวเตอร์ ถึง ภาษาอังกฤษ 1059 2
มากกว่า และค่าของ เกียรติ 1653 1
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1252 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 2. ค่าคนทำงาน 879 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 1. ค่ากระบวนการทำงาน 826 0
ใช้โอกาสอย่างมีเกียรติ 865 0
ภาวะผู้นำกับการทำงาน 766 0
ทำตนให้เป็นคนสำคัญ มีค่าในองค์กร 818 0
ทำงานอย่างมีคุณค่าและท้าทาย 1086 1
สิ่งที่ทำล่วงหน้า และ ภายหลังไม่ได้ 937 1
THINK 5 ข้อควรจำกับบันทึกสังคมสื่อสาร 842 0
ลำดับการพัฒนาตน: อยาก ได้ ดี มีพัฒนา พาสร้างสรรค์ 965 0
บันทึกล่วงหน้า หรือ ทำครบย้อนหลัง 982 0
ตั้งค่าตามเวลา 945 0
เพียงตั้งเป้าหมาย รู้จักใช้ก็เอาอยู่ 818 0
วิธีหนีความซ้ำซาก 905 0
โอกาสจากการทำงาน 978 2
เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ 1151 2
เงินรางวัล(โบนัส)ปีงบประมาณ 2554 1392 0
ประโยชน์ของความผิดพลาดในการสร้างคุณค่าตน 1267 1
ปัญหาของคนมี 931 0
นายชีวิตตน 915 3
มันแปลก(ไม่)ดีนะ 967 3
กินดี อยู่ไม่ดี 849 1
บันทึกการใช้เงินในอาเซียนบางประเทศ 988 0
สัญญา(ไม่)สุภาพบุรุษ 1092 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 2. ที่ไปของงบประมาณ 744 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 1.ที่มาของงบประมาณ 665 0
ครั้งแรกการมากัมพูชา 957 0
ครั้งแรกการมาสุรินทร์ 1023 0
20/80 เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ 779 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา 755 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต 849 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 4. บริการวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิต 794 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 3. การวิจัยการผลิตบัณฑิต 998 1
ความคิดพิการ ทำให้บานภาระ 623 0
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 2. แผนอนาคต 756 1
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน 922 1
ผู้นำมีหน้าที่ทำวิสัยทัศน์ 1692 2
สิทธิของคนขององค์กร 956 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. ปัญหาและการสอนที่ควรเป็น 826 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 1. การเรียนการสอน 737 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 2. นำเสนอและทำรายงาน 1207 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 1. ค้นคว้า หาความรู้ คิด วิเคราะห์ เรียบเรียง 1152 0
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ 2780 0
สะดวกเขา สะดวกเรา เป็นความสุขในที่ทำงาน 1031 0
เอาใจเจ้านาย หรือ ลูกค้า 829 0
ด้อยค่า หรือ ท้าทาย 670 2
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงานและชีวิต 2679 2
บุญก็ช่วยไม่ได้ หากยังประมาท 751 0
เชิญชวนทำบุญให้เป็นบุญ 6894 4
การอุ่นเครื่องยนต์ 836 0
ความสามารถในการแข่งขันในนานาชาติ 924 0
ความสามารถในการแข่งขัน 2. การกระทำ 972 0
ความสามารถในการแข่งขัน 1. ความหมาย 1063 0
ค่าใช้จ่ายเดือนนี้หลายล้าน 696 2
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ส่วนคณะ/หน่วยงาน 692 1
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 724 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 2. ระบบคน 1005 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 1. ระบบงานประจำ 1077 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม 1061 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (1) การปรับปรุงพันธุ์ 1087 1
ความรู้ต้องไฝ่หา ปัญญาต้องฝึกใช้ 983 2
ศิษย์มีหน้าที่เชิดชูสถาบัน 873 0
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USM 56 1548 1
สินค้าเกษตรไทยใน ASEAN 2.มูลค่า 5235 0
สินค้าเกษตรใน ASEAN 1.ข้อมูล 7729 0
ทำงานแบบไหน 867 0
ภัยในการโดยสารรถไฟ 973 0
ค่าน้ำหนักผู้โดยสารเกิน 1087 0