นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 25 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1226 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 2. ค่าคนทำงาน 852 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 1. ค่ากระบวนการทำงาน 789 0
ใช้โอกาสอย่างมีเกียรติ 835 0
ภาวะผู้นำกับการทำงาน 714 0
ทำตนให้เป็นคนสำคัญ มีค่าในองค์กร 786 0
ทำงานอย่างมีคุณค่าและท้าทาย 1046 1
สิ่งที่ทำล่วงหน้า และ ภายหลังไม่ได้ 907 1
THINK 5 ข้อควรจำกับบันทึกสังคมสื่อสาร 821 0
ลำดับการพัฒนาตน: อยาก ได้ ดี มีพัฒนา พาสร้างสรรค์ 932 0
บันทึกล่วงหน้า หรือ ทำครบย้อนหลัง 932 0
ตั้งค่าตามเวลา 905 0
เพียงตั้งเป้าหมาย รู้จักใช้ก็เอาอยู่ 802 0
วิธีหนีความซ้ำซาก 877 0
โอกาสจากการทำงาน 947 2
เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ 1124 2
เงินรางวัล(โบนัส)ปีงบประมาณ 2554 1365 0
ประโยชน์ของความผิดพลาดในการสร้างคุณค่าตน 1233 1
ปัญหาของคนมี 889 0
นายชีวิตตน 873 3
มันแปลก(ไม่)ดีนะ 923 3
กินดี อยู่ไม่ดี 812 1
บันทึกการใช้เงินในอาเซียนบางประเทศ 952 0
สัญญา(ไม่)สุภาพบุรุษ 1062 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 2. ที่ไปของงบประมาณ 724 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 1.ที่มาของงบประมาณ 642 0
ครั้งแรกการมากัมพูชา 934 0
ครั้งแรกการมาสุรินทร์ 989 0
20/80 เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ 748 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา 726 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต 823 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 4. บริการวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิต 761 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 3. การวิจัยการผลิตบัณฑิต 927 1
ความคิดพิการ ทำให้บานภาระ 593 0
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 2. แผนอนาคต 732 1
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน 869 1
ผู้นำมีหน้าที่ทำวิสัยทัศน์ 1591 2
สิทธิของคนขององค์กร 912 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. ปัญหาและการสอนที่ควรเป็น 775 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 1. การเรียนการสอน 713 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 2. นำเสนอและทำรายงาน 1177 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 1. ค้นคว้า หาความรู้ คิด วิเคราะห์ เรียบเรียง 1112 0
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ 2677 0
สะดวกเขา สะดวกเรา เป็นความสุขในที่ทำงาน 990 0
เอาใจเจ้านาย หรือ ลูกค้า 805 0
ด้อยค่า หรือ ท้าทาย 647 2
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงานและชีวิต 2619 2
บุญก็ช่วยไม่ได้ หากยังประมาท 732 0
เชิญชวนทำบุญให้เป็นบุญ 6795 4
การอุ่นเครื่องยนต์ 802 0
ความสามารถในการแข่งขันในนานาชาติ 904 0
ความสามารถในการแข่งขัน 2. การกระทำ 927 0
ความสามารถในการแข่งขัน 1. ความหมาย 1027 0
ค่าใช้จ่ายเดือนนี้หลายล้าน 675 2
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ส่วนคณะ/หน่วยงาน 670 1
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 699 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 2. ระบบคน 959 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 1. ระบบงานประจำ 1028 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม 1014 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (1) การปรับปรุงพันธุ์ 1048 1
ความรู้ต้องไฝ่หา ปัญญาต้องฝึกใช้ 944 2
ศิษย์มีหน้าที่เชิดชูสถาบัน 819 0
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USM 56 1492 1
สินค้าเกษตรไทยใน ASEAN 2.มูลค่า 5158 0
สินค้าเกษตรใน ASEAN 1.ข้อมูล 7567 0
ทำงานแบบไหน 834 0
ภัยในการโดยสารรถไฟ 949 0
ค่าน้ำหนักผู้โดยสารเกิน 1053 0
หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน 914 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 4. ผลของความเพี้ยนจนไร้จิตวิญญาณ 824 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 3.ระบบการทำงาน 668 1
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 2. ระบบการศึกษา 889 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 1.ระบบสังคมการเลี้ยงดู 860 1
มาตรการการปกป้องตนเองของประเทศใน AEC 854 0
เสรีการลงทุน AEC และข้อสงวนของไทย 908 0
AEC กับการเกษตรไทย 1161 0
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน 1048 1
ปัจจัยในการทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 984 1
รับปากแล้วไม่ทำ กับ ปฏิเสธงาน 1694 1
สติในการประเมินความดีความชอบ 1039 0
เงิน Rupiah อินโดนีเซีย 4252 0
พัฒนาอย่าให้สั้นลง 748 3
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 3 928 0
คิดใหญ่ ไปให้ถึง 666 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 2 703 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 749 0
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 2 823 2
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 954 0
ชาล้นถ้วย ความหมายการเรียนรู้ อบรม 1026 1
ศักดิ์(ไม่มี)ศรี 748 2
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรนานาชาติ 2. ต่อประเทศและสังคมไทย 932 0
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรไทยและนานาชาติ 1. ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมไทย 683 0
การพัฒนาให้สำเร็จจริง 730 0
วิธีหาความรู้เพิ่มในการเขียนบันทึกและจัดการความรู้ 849 2
แข่งกับตัวเอง 1940 3
ผลงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1115 1
กติกา มารยาท ความปลอดภัย 746 0
AEC กับการเกษตรไทย 2. ยุทธศาสตร์ไทย 802 0
AEC กับการเกษตรไทย 1.จุดยุทธศาสตร์ทางพื้นที่ 751 0
ตัวย่อเกี่ยวกับ AEC 1363 0