นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 25 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำให้ปีใหม่มีความหมาย 775 0
สัญชาติและเชื้อชาติสินค้า 786 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 3.สอนให้สุกพอดีมีคุณภาพ 768 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 2. อุดมศึกษา 706 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 1.การเรียน 737 0
อยากเจริญต้องก้าวขึ้น อยากเก่ง อยากมีความสุขต้องก้าวข้าม ในปีใหม่ 2557 878 1
ให้ปลา หรือ ให้เบ็ด เพื่อคุณภาพคนไทย 1210 0
Asianization ยุคแห่งเอเชียกับความเป็นไทย 968 0
เปลี่ยนแปลง แปรปรวน ต้องปรับตนด้วยปัญญา 853 0
กีฬา กิเลส 651 0
ของที่ชอบ vs. ของที่ใช่ 722 0
ห้างใหม่ ห้างใหญ่ 917 1
เจ้าสระ 915 1
จัดระเบียบชีวิต 1616 0
ถูกมอบหมายงานต้องทำให้เต็มที่และมีเกียรติ 995 0
กระบวนการเรียนรู้ คือการสร้างบัณฑิต 717 0
ก้าวหน้า 738 0
ตรวจค่าการใช้เวลา 868 0
รายการ(อ่าน)ข่าว(หนังสือพิมพ์) 885 0
ใช้การสอบพัฒนาตน 982 2
ปิดฉากประเพณี 4 จอบ 2556 เหลือไว้แต่ความทรงจำดี ๆ 878 3
ประเภทความรู้และการใช้ 605 0
การใส่ใจในงาน 1406 0
ความสามารถการแข่งขัน 763 0
ประโยชน์ของการประกวดแข่งขัน 2777 0
ค่าของกิจกรรมนักศึกษา 1023 0
บริหารเวลาเป็น จึงเป็นค่า 983 0
ผิดพลาด เป็นความผิด หรือ พลาด 965 0
“คนดีศรีเกษตร” รางวัลเชิดชูนิสิต/นักศึกษาสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1122 2
ทัศนคติกับการทำงานให้สำเร็จ 1156 0
ผู้ทรงคุณวุฒิตอบสนองลูกค้าในการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1020 2
แชร์แบบไทย ๆ ในตลาดนัดเกษตร ม.อ. 862 2
พนักงานตัดหญ้า ระดับ 9 967 1
ช่วยกันดู ช่วยกันทำ ให้ได้ดี 746 0
ประเมินให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 2.กระบวนการ 706 0
ประเมินให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 1.เป้าหมายจริง 812 0
5 ส เพื่อการทำงานอย่างมีสุข 1026 1
คิดดี ทำดี คืออะไร 914 0
การเรียนอย่างมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ต้องการ 863 0
19 พ.ย.56 คืนไฟฟ้าดับนานที่ ม.อ. 969 0
กิจกรรมตลาดนัดเกษตร 18 พ.ย.56 876 1
บริหารเวลา บริหารชีวิต 881 0
ลอยกระทงกระทบการเดินทาง 783 1
ลอยกระทงทางใจ 799 1
เก็บตกจากการมาประเมินคุณภาพภายนอก ม.พะเยา 1715 1
ค่าของการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย 730 0
ประเภทผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 953 0
สร้างจิตวิญญาณทางศิลปวัฒนธรรม 1066 0
วินัยของเวลาคือคุณค่าสู่ความสำเร็จ 1014 3
ตัวบ่งชี้ไม่มีคุณภาพการศึกษาไทย 738 1
สอนมารยาทการใช้สื่อออนไลน์ 1047 3
การใช้เวลากับค่าของการศึกษาและชีวิต 769 0
ใช้กล้องมือถือให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น 1015 1
รู้ไว้ใช้ระวังความปลอดภัย 952 0
วิญญาณนักธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ 896 0
ผู้นำ นำอะไร 5.นำองค์กร 682 0
ผู้นำ นำอะไร 4.นำคน 1053 0
ผู้นำ นำอะไร 3. นำทำ 888 0
ผู้นำ นำอะไร 2. นำทิศนำทาง 1069 0
ผู้นำ นำอะไร 1. นำรู้ 927 0
คุณค่าของตามยุค 3. เน้นที่ค่าจริง 762 0
คุณค่าของตามยุค 2. ที่มา เหตุและผล 1027 0
คุณค่าของตามยุค 1. จากอดีตถึงปัญหาปัจจุบัน 828 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ให้เป็นประโยชน์ 889 0
คุณค่าของภาษาคือการสื่อสาร 895 1
ประสบการณ์จริง ประสบการณ์ปลอม 1084 2
สันดานป่าที่ยังอยู่ 893 2
กระดาษกับค่าของคน 748 0
การเรียนให้เป็น 2. วิธีการเรียน ให้เป็นผู้มีการศึกษา 764 0
การเรียนให้เป็น 1. เรียนเป็น ทำเป็น ใช้เป็น 916 0
Ctrl+Alt+Delete กับการพัฒนาตน 12271 4
การเอาชนะความยาก 868 0
ทำบุญครบรอบ 38 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1262 0
การทำให้ก้าวหน้าแบบง่าย ๆ 706 0
ไม่มีทำให้มี มีทำให้ไม่มี 1039 0
คนใจดีตายด้วยคนใจดำ 1261 2
ความสำคัญของบทนำของการวิจัย 2132 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 998 0
คนเก่ง ต้องเก่งงานและเก่งคน 1553 0
การเรียนให้ได้ดีต้องเข้าหา 942 1
อยากได้ดี มีวิชา จงเปลี่ยนการเรียนแบบเสี่ยงโชค 885 0
วิธีอ่านบทความวิจัยให้ง่ายขึ้น 1016 0
หลักการอ่านบทความวิจัย 2. จับจุดเน้นการวิจัย 1746 0
หลักการอ่านบทความวิจัย 1.เป้าหมายและแนวคิดการทำวิจัย 1310 0
ตารางและรูปในการจับเนื้อหาบทความวิจัย 1495 0
ทำไมได้ผลการประเมินต่ำ 918 0
ใช้ share.psu ช่วยงานประจำ 852 0
ความสูญเปล่าอาหารโลก 1036 0
ทำไม ทำดี จึงไม่ได้ดี 1231 1
เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬา 1241 0
เรียนภาษาแบบได้เงินได้ภาษา 918 0
ทำบุญ ต้องตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ และบริสุทธิ์ใจ 1261 0
ปรับเวลามารับแสงแดด 887 0
อาหารปนเปื้อนเพราะตั้งใจ 998 3
ถึงว่าง ก็อย่าปล่อยให้ว่างเปล่า 822 1
ใช้ชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 971 0
ทำไม รู้มากจึงยากนาน 887 0
อย่าอายทำงาน จงละอายในการไม่ทำงาน 1135 0
เห็นว่าดี ก็ทำเอง 1004 1
งานมีเกียรติ 823 2