นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 12 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สื่อสารให้งานสำเร็จ 812 0
ผู้นำ นำอะไร 662 0
ก้าวเดินตามธรรมชาติ 604 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 766 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 557 0
ตั้งสติในการเรียน 2 724 0
ตั้งสติในการเรียน 1 955 0
เรียนนำ 783 0
การศึกษาปลายปิด การศึกษาปลายเปิด 880 0
ตั้งใจทำงานดีแต่ไม่ก้าวหน้าสักที 689 0
เรียนหนักทำไมไม่ได้ดี 731 0
ยุคของเจ้าหน้าที่บุคคลสู่ HRM 740 0
Effective and efficiency 559 0
ความสำคัญของการทำนายตนเอง 631 0
ค่าจริงของการศึกษา/อบรม 652 0
Internal CSV 502 0
ความรู้ ทรัพย์สิน ปัญญา 517 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 2 558 0
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 1 533 0
คุณสมบัติคนเป็นหัวหน้า 553 0
เก่ง 5 ระดับ 739 0
กิจกรรมวิจัย กิจการวิจัย 1427 0
Worker center 674 0
การทำทุกอย่าง จงทำเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ 575 0
ฝึกสันดานที่ดี 702 0
มังกรเก่ง continuous improvement 687 0
คุณภาพ เกณฑ์ กับ โกรท 672 0
ทำเป้าหมายให้สำเร็จ 699 0
หลักฐานสำคัญสุด 601 0
คนอยู่ได้ดียุค 4.0 627 0
รักตัวต้องทำดีให้ตัวเอง 597 0
วันเด็ก วันครู สู่การสร้างคนสร้างชาติ 520 0
ฟังให้เป็นจึงเกิดค่า 669 1
ใฝ่ดีจึงได้ดีจริง 728 0
คนมีค่าตามหน้าที่ 694 0
อยากสมหวังต้องทำให้ดีและมีพอ 787 1
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 3. กระบวนการเรียนให้สร้างค่า 621 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 2. เตรียมการ 779 0
การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 1. เป้าหมาย 837 0
วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ 722 0
ดี ไม่ดี ดูที่ผล 708 0
Start doing, Start success 715 0
คน 4.0 คนเพิ่มค่า 766 0
แก้ยาก แก้ยุ่ง 679 0
เอาเปรียบคือเสียเปรียบ เสียเปรียบคือได้เปรียบ 660 0
ค่าความปรารถนาดี 612 0
จงเรียนให้มีการศึกษา ไม่ใช่สำเร็จการศึกษา 599 0
ฝึกมีก๊อกสองก๊อกสาม 702 0
คิด ทำชีวิตให้มีค่าคิด 605 0
วัฒนธรรมของประเทศ 719 0
อดออมให้ได้ดี 783 0
หยอกล้อ สานต่อชีวิต 771 1
ทำงานแบบนักวิชาการ 599 0
คุณค่าของความยาก 688 0
บทเรียน บทสอน 637 0
สติในการทำให้ได้ดี 795 0
ไม่ได้ดีเพราะหลอกตัวเอง 831 1
คิดแบบโค๊ชในการทำงานร่วมกัน 545 0
ตั้งใจฟังคำติชม 662 3
การทำให้ได้ดีไม่ยากอย่างที่คิด 598 0
ลองผิด ลองถูก 643 1
เมื่อโจรคิดสั้น เราต้องหมั่นคิดยาว 922 1
ทำชีวิตให้มีค่า 573 0
การแข่งขันชีวิตที่ดีต้องชนะที่ตัวเอง 648 0
ความพยายามคือค่าของชีวิต 666 0
ทรัพย์สิน หนี้สิน 643 0
ลูกค้าสำคัญสุดคือความเจริญของคนขาย 873 0
ขอโอกาสตัวเอง 757 0
ตรวจค่าความสามารถตน 564 1
การศึกษาเพื่อพัฒนาการทำงาน 550 0
เรียนเป็นคนงาน เรียนทำงาน 927 0
เก่งเรียน เก่งชีวิต 596 0
คิดดีทำดีต่อกัน 953 0
การจัดการเวลาสู่ความสำเร็จ 513 0
มีระบบระเบียบ มีความสำเร็จ 648 0
การเกษตรเต็มคำ 688 0
เสื่อมเสีย 780 0
คนได้ดี 740 0
โลกเปลี่ยนไป ใกล้ไกลอยากให้ใกล้ชิดกัน 945 2
จิตวิญญาณความสำเร็จ 679 0
ซื่อสัตย์คือคุณภาพจริง 997 0
คุณสมบัติ กับ คุณค่า 851 0
ทุจริตตนเอง 1036 0
ผลเกิดจากกรรม 815 0
ตั้งสติก่อนทำดี 1150 0
ใช้ไอทีทำหน้าที่ให้ไม่ใช่ทำแทน 737 0
ผลงานกระดาษ 929 5
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดพอดี 607 0
ยุค 4.0 ต้องใช้ความสามารถและมีธรรมาภิบาล 835 0
CV ที่มีคุณค่าคน 776 0
ทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ 652 0
ทำไมต้องทำดีกว่า 825 0
รักตัวเอง ? 705 0
ทำงาน + ทำดี 604 0
Inspire vs passion 976 1
งานมั่นคง 637 0
ธ ทรงเป็แบบอย่างการทำเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 604 0
ค่าการศึกษาระดับปริญญาโท 908 0
สัญญลักษณ์ดี ไม่ดี 726 0
ธ ทรงเป็นนักพัฒนายุค 4.0 1467 0