นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 37 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2921 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4277 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1945 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1649 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1881 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1358 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 2035 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2576 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1783 1
PMQA จาก MBNQA 4440 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1755 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1672 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4254 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2871 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1678 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2237 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1890 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1987 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2064 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2878 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2351 5
OFI ใน PMQA 3914 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2105 3
I AM READY 4941 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1418 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1849 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1394 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 2013 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3372 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8350 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1448 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1589 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4325 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6896 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1898 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1682 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1782 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2562 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2659 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 2001 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2744 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3923 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1563 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 23100 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1655 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1835 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1435 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1758 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1895 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 2027 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1597 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21309 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1850 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2677 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1504 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3076 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5539 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2132 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1707 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1716 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1905 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2381 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2773 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14159 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5972 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1798 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2634 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2858 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3326 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2209 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 2018 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2103 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2099 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 2034 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2113 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2479 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 3026 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1830 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 8008 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1738 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1642 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1795 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1856 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1917 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1790 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30604 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2163 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1527 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1753 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2127 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2193 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6400 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1757 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2462 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9864 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1736 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1768 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2203 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2211 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2106 0