นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 37 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 3094 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 2203 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 2214 6
ข้าราชการดีเด่น 3981 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3726 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 2194 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2707 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 2109 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 26408 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1609 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7790 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2538 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1624 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 3156 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2508 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6560 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2683 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2430 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1789 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 2295 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 2286 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 2316 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 2083 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5924 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 2049 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2318 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1872 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 3268 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 2093 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3313 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 5042 4
เตรียมตัวทำงาน 2140 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1506 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2721 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 2059 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 2134 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1924 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 2186 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5717 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1963 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2828 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1911 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 2145 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 2253 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2512 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1894 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 2135 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1768 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1587 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1723 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1888 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 2082 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1848 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 2082 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1686 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2410 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1775 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2797 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1863 5
การกรีดยาง 5189 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1973 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1906 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2812 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12972 3
อันเนื่องจาก PMQA 2490 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 2051 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2531 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3780 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 3115 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4490 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2148 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1877 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 2118 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1609 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 2301 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2838 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 2048 1
PMQA จาก MBNQA 4769 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 2033 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1953 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4597 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 3155 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1980 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2521 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2148 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2223 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2308 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 3173 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2577 5
OFI ใน PMQA 4168 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2297 3
I AM READY 5165 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1639 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 2084 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1654 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 2221 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3622 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8684 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1674 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1769 2