นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 36 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เตือนภัยใน ม.อ. 1413 5
การกรีดยาง 4719 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1562 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1616 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2497 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12541 3
อันเนื่องจาก PMQA 2169 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1799 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2227 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3500 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2860 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4231 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1879 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1596 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1826 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1314 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1972 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2518 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1728 1
PMQA จาก MBNQA 4367 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1710 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1612 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4151 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2787 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1620 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2169 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1847 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1939 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2012 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2794 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2278 5
OFI ใน PMQA 3821 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2024 3
I AM READY 4867 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1350 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1733 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1338 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1914 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3296 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8214 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1383 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1544 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4253 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6825 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1791 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1579 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1709 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2449 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2565 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1899 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2638 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3822 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1468 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22663 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1558 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1752 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1353 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1668 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1799 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1924 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1513 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21212 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1736 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2546 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1391 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2963 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5436 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2005 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1549 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1602 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1767 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2270 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2649 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14008 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5811 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1703 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2527 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2761 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3242 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2138 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1938 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2017 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2014 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1938 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2023 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2387 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2929 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1731 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7842 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1609 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1529 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1696 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1759 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1816 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1703 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30443 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2078 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1441 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1679 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2026 0