นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 36 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2501 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 2215 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2413 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2902 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2649 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 4274 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 3321 0
แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ. 2113 0
เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 2231 0
คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2766 0
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7733 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 3242 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 2250 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 3183 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 3026 10
share.psu กลับมาแล้ว 3233 6
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2360 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2312 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2217 2
ฝึก 1728 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 2106 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2252 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2380 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2349 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1715 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 3155 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1824 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 2030 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 2080 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 2081 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1820 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2435 5
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า 2651 9
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย 1933 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน 1525 4
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง 3445 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2451 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 5103 3
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก 1712 0
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1634 0
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 1768 1
จิตสาธารณะในที่ทำงาน 3462 6
กุหลาบแพงวันวาเลนไทน์ 1639 0
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน 6452 6
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ 2268 0
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา 1960 1
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา 2259 1
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 2195 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 2291 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3983 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1632 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 2067 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1755 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2806 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 2034 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 2029 6
ข้าราชการดีเด่น 3831 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3581 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 2063 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2504 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1954 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 25560 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1459 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7636 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2443 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1517 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2961 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2214 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6438 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2445 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2271 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1612 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 2092 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 2050 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 2155 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1938 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5759 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1872 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2162 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1707 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 3096 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1927 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3180 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4884 4
เตรียมตัวทำงาน 1973 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1345 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2540 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1917 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1863 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1737 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 2013 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5523 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1766 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2654 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1693 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1986 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 2066 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2333 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1704 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1951 0