นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 36 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7652 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 3191 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 2190 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 3124 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 2958 10
share.psu กลับมาแล้ว 3149 6
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2314 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2277 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2184 2
ฝึก 1682 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 2058 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2210 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2346 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2311 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1686 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 3120 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1801 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 2007 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 2050 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 2054 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1776 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2379 5
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า 2582 9
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย 1883 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน 1476 4
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง 3395 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2412 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 5068 3
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก 1671 0
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1587 0
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 1699 1
จิตสาธารณะในที่ทำงาน 3409 6
กุหลาบแพงวันวาเลนไทน์ 1592 0
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน 6378 6
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ 2232 0
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา 1921 1
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา 2211 1
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 2133 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 2225 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3907 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1565 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 2006 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1702 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2737 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1991 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1993 6
ข้าราชการดีเด่น 3791 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3554 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 2036 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2481 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1919 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 25100 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1416 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7611 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2420 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1499 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2917 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2167 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6402 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2375 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2213 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1543 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 2022 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1994 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 2101 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1895 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5719 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1823 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2125 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1668 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 3051 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1884 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3135 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4834 4
เตรียมตัวทำงาน 1926 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1296 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2497 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1868 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1808 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1685 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1968 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5464 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1710 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2596 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1632 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1936 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 2011 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2271 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1645 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1902 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1536 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1386 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1544 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1648 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1864 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1624 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1876 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1479 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2181 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1594 2