นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 35 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1861 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2585 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3745 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1416 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22352 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1520 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1703 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1323 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1632 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1749 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1869 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1465 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21150 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1682 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2469 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1348 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2906 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5389 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1951 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1494 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1556 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1711 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2213 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2578 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13910 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5693 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1649 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2451 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2705 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3191 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2070 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1878 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 1949 0
ข้อคิดสะกิดไทย 1969 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1872 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 1962 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2315 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2864 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1676 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7730 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1546 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1471 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1632 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1709 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1762 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1664 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30332 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2026 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1384 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1636 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 1955 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2059 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6239 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1645 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2321 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9605 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1611 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1654 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2059 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2089 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 1979 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2112 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1660 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1432 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1814 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4061 0
การศึกษาไทย 1533 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1344 4
เรื่องของโบนัส 1659 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2002 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1963 5
พร แผน ผล 1390 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2252 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2862 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2116 3
การจัดการเงิน 2665 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1810 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3572 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1595 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3157 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2371 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1929 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1704 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1753 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2636 13
อันตรายจากการใข้ email 2226 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1551 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1771 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5091 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1844 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2404 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3096 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2823 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 2974 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2475 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2643 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2112 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1607 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2380 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1809 4