นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 35 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1889 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5294 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1629 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2439 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1475 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1806 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1903 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2162 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1532 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1796 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1436 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1309 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1452 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1547 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1761 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1532 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1785 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1399 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2046 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1513 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2484 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1360 5
การกรีดยาง 4675 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1513 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1596 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2473 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12497 3
อันเนื่องจาก PMQA 2147 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1778 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2204 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3473 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2841 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4205 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1860 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1576 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1807 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1300 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1957 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2507 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1716 1
PMQA จาก MBNQA 4332 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1694 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1593 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4102 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2759 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1606 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2126 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1828 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1915 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 1986 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2753 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2245 5
OFI ใน PMQA 3783 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2000 3
I AM READY 4832 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1327 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1711 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1322 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1892 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3262 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8167 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1359 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1527 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4219 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6787 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1758 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1563 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1691 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2421 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2542 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1879 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2605 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3781 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1440 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22523 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1540 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1726 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1337 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1647 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1768 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1889 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1484 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21177 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1704 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2511 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1373 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2934 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5413 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1979 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1526 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1582 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1742 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2247 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2612 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13959 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5745 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1680 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2491 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2733 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3216 2