นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 34 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อันเนื่องจาก PMQA 2092 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1736 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2157 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3425 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2802 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4166 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1814 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1543 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1773 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1271 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1925 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2479 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1683 1
PMQA จาก MBNQA 4293 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1665 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1560 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4012 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2716 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1573 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2088 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1793 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1872 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 1957 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2698 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2202 5
OFI ใน PMQA 3711 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1957 3
I AM READY 4790 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1286 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1683 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1295 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1853 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3201 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8092 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1331 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1505 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4179 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6713 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1721 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1537 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1664 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2382 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2513 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1852 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2572 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3725 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1404 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22270 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1510 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1695 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1316 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1621 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1733 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1857 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1455 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21133 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1668 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2450 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1335 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2890 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5378 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1932 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1481 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1534 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1686 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2199 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2553 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13887 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5657 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1635 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2417 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2689 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3175 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2053 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1863 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 1928 0
ข้อคิดสะกิดไทย 1961 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1857 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 1946 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2287 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2833 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1658 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7685 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1531 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1456 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1616 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1691 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1746 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1653 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30298 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2011 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1369 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1622 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 1939 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2046 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6217 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1629 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2310 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9565 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1591 5