นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 33 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ 1763 0
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 2234 2
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง 1684 1
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน 1780 2
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ. 1877 3
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 3803 0
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล 1493 0
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54 2049 7
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม 2772 0
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555 2029 4
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย 2923 0
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2189 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 1947 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2109 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2582 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2383 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 4009 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 2929 0
แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ. 1838 0
เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 1958 0
คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2483 0
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7260 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 2868 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 1970 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 2925 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 2734 10
share.psu กลับมาแล้ว 2845 6
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2147 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2114 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2062 2
ฝึก 1567 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 1950 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2098 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2222 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2168 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1578 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 2995 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1618 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 1902 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 1945 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 1939 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1664 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2169 5
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า 2310 9
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย 1728 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน 1364 4
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง 3260 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2297 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 4945 3
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก 1545 0
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1435 0
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 1568 1
จิตสาธารณะในที่ทำงาน 3230 6
กุหลาบแพงวันวาเลนไทน์ 1480 0
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน 6048 6
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ 2096 0
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา 1819 1
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา 2049 1
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 1970 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 2067 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3759 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1456 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 1854 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1568 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2530 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1754 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1871 6
ข้าราชการดีเด่น 3682 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3416 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 1934 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2385 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1772 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 21273 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1296 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7450 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2305 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1427 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2790 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2055 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6243 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2175 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2028 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1376 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 1840 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1818 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 1986 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1790 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5570 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1736 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2022 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1560 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 2933 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1797 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 2979 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4705 4
เตรียมตัวทำงาน 1811 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1188 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2382 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1768 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1684 0