นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 27 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แด่ ศิษย์ทรัพยา 1144 0
เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น โอวาทวันไหว้ครู 2556 2639 0
การทำตนให้มีตัวตน บน share.psu 1083 6
น้ำแห้ง 56 อีกหน้าประวัติศาสตร์ ม.อ. 1432 2
เสียเหลี่ยม 834 2
รู้บุคลิกเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน 836 0
ทำงาน ทำกิจกรรม ให้เป็นผู้มีประสบการณ์จริง 809 0
“เพื่อน” คือ จิตสำนึกความสำเร็จคือพลังแห่งความสำเร็จของงาน 980 0
การทำให้ผู้ติดต่อไม่ติดขัด ผู้ปฏิบัติสบายใจ กับคำว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” 971 0
เรียนรู้แบบรู้เรียน 803 0
สติ AAR พัฒนาตน พัฒนาการทำงาน 1097 1
HRPP เครือข่ายวิจัยยางพารา ไทย-ฝรั่งเศส 13880 0
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเด็ก หรือ คนแก่ 910 5
ความไม่มี โชค เป็น ลาภ อันประเสริฐ 903 0
ทำให้การเขียนบันทึก share.psu เพิ่มการเรียนรู้ 1067 2
สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้ 877 0
ความก้าวหน้า 3. การทำงาน 694 0
ความก้าวหน้า 2. การทำงานสายอาจารย์ 780 0
ค่างานวิจัยพืชกรรมยางพารา 1102 0
ความก้าวหน้า 1.การศึกษาเล่าเรียน 998 3
เว็บคณะ 836 3
ฝึก สติ กิจกรรมใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะทรัพยฯ 2556 1177 2
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง 1042 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา 1057 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 1. ปฐมบทการเป็นนักศึกษา 970 0
ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน 1102 3
รู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน เพื่อการอยู่ดี 1336 0
ทำไมคนรุ่นใหม่ดูแลตนเองไม่ได้ ความเป็นไทยไม่มีที่ยืน 1120 1
ทำบุญให้ถึงบุญ จึงได้บุญ 1071 0
เจาะเวลาหาอดีต ของ ม.อ. หาดใหญ่ 943 1
ได้อะไรจากไฟฟ้าดับ 966 4
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 2. ใช้ความเป็นไทยและใจรักษ์โลก 779 0
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 1. ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเพราะธุรกิจ 970 0
ทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า คือ ค่าคนทำงาน 1539 0
จากคอมพิวเตอร์ ถึง ภาษาอังกฤษ 1113 2
มากกว่า และค่าของ เกียรติ 1720 1
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1292 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 2. ค่าคนทำงาน 924 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 1. ค่ากระบวนการทำงาน 871 0
ใช้โอกาสอย่างมีเกียรติ 902 0
ภาวะผู้นำกับการทำงาน 806 0
ทำตนให้เป็นคนสำคัญ มีค่าในองค์กร 858 0
ทำงานอย่างมีคุณค่าและท้าทาย 1139 1
สิ่งที่ทำล่วงหน้า และ ภายหลังไม่ได้ 974 1
THINK 5 ข้อควรจำกับบันทึกสังคมสื่อสาร 866 0
ลำดับการพัฒนาตน: อยาก ได้ ดี มีพัฒนา พาสร้างสรรค์ 1006 0
บันทึกล่วงหน้า หรือ ทำครบย้อนหลัง 1014 0
ตั้งค่าตามเวลา 974 0
เพียงตั้งเป้าหมาย รู้จักใช้ก็เอาอยู่ 835 0
วิธีหนีความซ้ำซาก 934 0
โอกาสจากการทำงาน 1013 2
เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ 1185 2
เงินรางวัล(โบนัส)ปีงบประมาณ 2554 1426 0
ประโยชน์ของความผิดพลาดในการสร้างคุณค่าตน 1302 1
ปัญหาของคนมี 980 0
นายชีวิตตน 976 3
มันแปลก(ไม่)ดีนะ 1034 3
กินดี อยู่ไม่ดี 907 1
บันทึกการใช้เงินในอาเซียนบางประเทศ 1022 0
สัญญา(ไม่)สุภาพบุรุษ 1143 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 2. ที่ไปของงบประมาณ 770 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 1.ที่มาของงบประมาณ 694 0
ครั้งแรกการมากัมพูชา 993 0
ครั้งแรกการมาสุรินทร์ 1059 0
20/80 เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ 827 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา 794 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต 886 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 4. บริการวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิต 836 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 3. การวิจัยการผลิตบัณฑิต 1082 1
ความคิดพิการ ทำให้บานภาระ 647 0
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 2. แผนอนาคต 801 1
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน 959 1
ผู้นำมีหน้าที่ทำวิสัยทัศน์ 1785 2
สิทธิของคนขององค์กร 998 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. ปัญหาและการสอนที่ควรเป็น 867 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 1. การเรียนการสอน 765 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 2. นำเสนอและทำรายงาน 1243 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 1. ค้นคว้า หาความรู้ คิด วิเคราะห์ เรียบเรียง 1197 0
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ 2901 0
สะดวกเขา สะดวกเรา เป็นความสุขในที่ทำงาน 1094 0
เอาใจเจ้านาย หรือ ลูกค้า 860 0
ด้อยค่า หรือ ท้าทาย 699 2
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงานและชีวิต 2796 2
บุญก็ช่วยไม่ได้ หากยังประมาท 785 0
เชิญชวนทำบุญให้เป็นบุญ 6955 4
การอุ่นเครื่องยนต์ 864 0
ความสามารถในการแข่งขันในนานาชาติ 951 0
ความสามารถในการแข่งขัน 2. การกระทำ 1016 0
ความสามารถในการแข่งขัน 1. ความหมาย 1116 0
ค่าใช้จ่ายเดือนนี้หลายล้าน 739 2
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ส่วนคณะ/หน่วยงาน 719 1
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 759 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 2. ระบบคน 1066 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 1. ระบบงานประจำ 1136 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม 1103 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (1) การปรับปรุงพันธุ์ 1144 1
ความรู้ต้องไฝ่หา ปัญญาต้องฝึกใช้ 1033 2
ศิษย์มีหน้าที่เชิดชูสถาบัน 911 0
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USM 56 1593 1
สินค้าเกษตรไทยใน ASEAN 2.มูลค่า 5307 0