นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 25 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การทำให้ผู้ติดต่อไม่ติดขัด ผู้ปฏิบัติสบายใจ กับคำว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” 875 0
เรียนรู้แบบรู้เรียน 746 0
สติ AAR พัฒนาตน พัฒนาการทำงาน 1018 1
HRPP เครือข่ายวิจัยยางพารา ไทย-ฝรั่งเศส 13767 0
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเด็ก หรือ คนแก่ 844 5
ความไม่มี โชค เป็น ลาภ อันประเสริฐ 822 0
ทำให้การเขียนบันทึก share.psu เพิ่มการเรียนรู้ 958 2
สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้ 804 0
ความก้าวหน้า 3. การทำงาน 646 0
ความก้าวหน้า 2. การทำงานสายอาจารย์ 722 0
ค่างานวิจัยพืชกรรมยางพารา 1003 0
ความก้าวหน้า 1.การศึกษาเล่าเรียน 892 3
เว็บคณะ 752 3
ฝึก สติ กิจกรรมใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะทรัพยฯ 2556 1098 2
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง 949 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา 958 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 1. ปฐมบทการเป็นนักศึกษา 847 0
ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน 992 3
รู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน เพื่อการอยู่ดี 1237 0
ทำไมคนรุ่นใหม่ดูแลตนเองไม่ได้ ความเป็นไทยไม่มีที่ยืน 1034 1
ทำบุญให้ถึงบุญ จึงได้บุญ 969 0
เจาะเวลาหาอดีต ของ ม.อ. หาดใหญ่ 865 1
ได้อะไรจากไฟฟ้าดับ 891 4
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 2. ใช้ความเป็นไทยและใจรักษ์โลก 718 0
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 1. ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเพราะธุรกิจ 878 0
ทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า คือ ค่าคนทำงาน 1442 0
จากคอมพิวเตอร์ ถึง ภาษาอังกฤษ 1020 2
มากกว่า และค่าของ เกียรติ 1625 1
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1228 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 2. ค่าคนทำงาน 855 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 1. ค่ากระบวนการทำงาน 793 0
ใช้โอกาสอย่างมีเกียรติ 839 0
ภาวะผู้นำกับการทำงาน 719 0
ทำตนให้เป็นคนสำคัญ มีค่าในองค์กร 793 0
ทำงานอย่างมีคุณค่าและท้าทาย 1051 1
สิ่งที่ทำล่วงหน้า และ ภายหลังไม่ได้ 912 1
THINK 5 ข้อควรจำกับบันทึกสังคมสื่อสาร 826 0
ลำดับการพัฒนาตน: อยาก ได้ ดี มีพัฒนา พาสร้างสรรค์ 936 0
บันทึกล่วงหน้า หรือ ทำครบย้อนหลัง 940 0
ตั้งค่าตามเวลา 910 0
เพียงตั้งเป้าหมาย รู้จักใช้ก็เอาอยู่ 803 0
วิธีหนีความซ้ำซาก 878 0
โอกาสจากการทำงาน 948 2
เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ 1128 2
เงินรางวัล(โบนัส)ปีงบประมาณ 2554 1367 0
ประโยชน์ของความผิดพลาดในการสร้างคุณค่าตน 1235 1
ปัญหาของคนมี 893 0
นายชีวิตตน 876 3
มันแปลก(ไม่)ดีนะ 929 3
กินดี อยู่ไม่ดี 815 1
บันทึกการใช้เงินในอาเซียนบางประเทศ 954 0
สัญญา(ไม่)สุภาพบุรุษ 1067 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 2. ที่ไปของงบประมาณ 725 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 1.ที่มาของงบประมาณ 644 0
ครั้งแรกการมากัมพูชา 937 0
ครั้งแรกการมาสุรินทร์ 993 0
20/80 เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ 750 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา 728 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต 825 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 4. บริการวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิต 762 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 3. การวิจัยการผลิตบัณฑิต 932 1
ความคิดพิการ ทำให้บานภาระ 593 0
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 2. แผนอนาคต 735 1
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน 874 1
ผู้นำมีหน้าที่ทำวิสัยทัศน์ 1609 2
สิทธิของคนขององค์กร 919 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. ปัญหาและการสอนที่ควรเป็น 777 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 1. การเรียนการสอน 714 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 2. นำเสนอและทำรายงาน 1178 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 1. ค้นคว้า หาความรู้ คิด วิเคราะห์ เรียบเรียง 1116 0
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ 2693 0
สะดวกเขา สะดวกเรา เป็นความสุขในที่ทำงาน 997 0
เอาใจเจ้านาย หรือ ลูกค้า 808 0
ด้อยค่า หรือ ท้าทาย 653 2
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงานและชีวิต 2624 2
บุญก็ช่วยไม่ได้ หากยังประมาท 733 0
เชิญชวนทำบุญให้เป็นบุญ 6812 4
การอุ่นเครื่องยนต์ 803 0
ความสามารถในการแข่งขันในนานาชาติ 908 0
ความสามารถในการแข่งขัน 2. การกระทำ 935 0
ความสามารถในการแข่งขัน 1. ความหมาย 1031 0
ค่าใช้จ่ายเดือนนี้หลายล้าน 680 2
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ส่วนคณะ/หน่วยงาน 673 1
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 704 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 2. ระบบคน 963 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 1. ระบบงานประจำ 1034 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม 1021 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (1) การปรับปรุงพันธุ์ 1056 1
ความรู้ต้องไฝ่หา ปัญญาต้องฝึกใช้ 947 2
ศิษย์มีหน้าที่เชิดชูสถาบัน 821 0
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USM 56 1500 1
สินค้าเกษตรไทยใน ASEAN 2.มูลค่า 5172 0
สินค้าเกษตรใน ASEAN 1.ข้อมูล 7592 0
ทำงานแบบไหน 837 0
ภัยในการโดยสารรถไฟ 951 0
ค่าน้ำหนักผู้โดยสารเกิน 1057 0
หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน 920 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 4. ผลของความเพี้ยนจนไร้จิตวิญญาณ 828 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 3.ระบบการทำงาน 671 1
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 2. ระบบการศึกษา 889 2