นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 23 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Smart phone คนสมาร์ท ? 942 1
หน่วยผลผลิตเกษตรในอเมริกา 1530 0
Share สะดุด ต้องหมั่นสะดุดความคิด 822 2
งานบริหารองค์กร กับ งานบริหารงานตนเอง 623 0
คำถามประเมินผลตนเอง 673 0
ประสบการณ์ต้องสร้างมูลค่าได้ 685 0
ศีล 5 ข้อใดสำคัญสุด 2128 2
การทำงานแบบมืออาชีพของสถาบันการศึกษา 909 0
วันเด็ก 2557 ร่วมกันสรรค์สร้างเด็ก 806 0
ปัญหาหมา ๆ แมว ๆ กับคน 2.หมาแมวคนจัด 1071 2
ปัญหาหมา ๆ แมว ๆ กับคน 1.หมาแมวจรจัด 839 0
มุ่งหวังสร้างอนาคต คาดหวังมักหดหู่ 2. ความคาดหวัง พลังลบ 640 0
ผลเสียของการเข้าสอบช้าและการรักษาเวลา 858 0
มุ่งหวังสร้างอนาคต คาดหวังมักหดหู่ 1.ความมุ่งหวัง พลังบวก 987 2
ศิลปะการทำงาน 1+1 > 2 659 2
อาจารย์พิเศษ พิเศษ 904 1
การศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก 716 1
ไม่เก่ง ทำไม่ได้ ; จริง หรือ เท็จ 884 2
เพราะจัดลำดับความ(ไม่)สำคัญ 859 0
สติกับความสำเร็จในชีวิต 848 2
ส.ค.ส.2557 แด่ชาว share.psu 3924 0
สวัสดีปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557 1109 3
ทำแผนกลยุทธ์ส่วนตน 793 0
อดออมกับการสร้างอนาคต 628 0
หนาวปี 2556 หนาวมาก หนาวนาน 1008 2
สร้างอาณาจักรการทำงาน 615 0
“หากำไรจากตัวเอง” พรปีใหม่ 2557 ให้ลูกศิษย์ 1318 0
ทำงานกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต 897 0
ผู้นำต้องสร้างความอยาก ไม่ใช่ ความยาก 811 0
ทำให้ปีใหม่มีความหมาย 730 0
สัญชาติและเชื้อชาติสินค้า 749 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 3.สอนให้สุกพอดีมีคุณภาพ 722 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 2. อุดมศึกษา 657 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 1.การเรียน 697 0
อยากเจริญต้องก้าวขึ้น อยากเก่ง อยากมีความสุขต้องก้าวข้าม ในปีใหม่ 2557 801 1
ให้ปลา หรือ ให้เบ็ด เพื่อคุณภาพคนไทย 1125 0
Asianization ยุคแห่งเอเชียกับความเป็นไทย 896 0
เปลี่ยนแปลง แปรปรวน ต้องปรับตนด้วยปัญญา 789 0
กีฬา กิเลส 602 0
ของที่ชอบ vs. ของที่ใช่ 683 0
ห้างใหม่ ห้างใหญ่ 859 1
เจ้าสระ 856 1
จัดระเบียบชีวิต 1556 0
ถูกมอบหมายงานต้องทำให้เต็มที่และมีเกียรติ 936 0
กระบวนการเรียนรู้ คือการสร้างบัณฑิต 675 0
ก้าวหน้า 695 0
ตรวจค่าการใช้เวลา 804 0
รายการ(อ่าน)ข่าว(หนังสือพิมพ์) 829 0
ใช้การสอบพัฒนาตน 919 2
ปิดฉากประเพณี 4 จอบ 2556 เหลือไว้แต่ความทรงจำดี ๆ 816 3
ประเภทความรู้และการใช้ 572 0
การใส่ใจในงาน 1339 0
ความสามารถการแข่งขัน 712 0
ประโยชน์ของการประกวดแข่งขัน 2581 0
ค่าของกิจกรรมนักศึกษา 948 0
บริหารเวลาเป็น จึงเป็นค่า 927 0
ผิดพลาด เป็นความผิด หรือ พลาด 906 0
“คนดีศรีเกษตร” รางวัลเชิดชูนิสิต/นักศึกษาสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1071 2
ทัศนคติกับการทำงานให้สำเร็จ 1097 0
ผู้ทรงคุณวุฒิตอบสนองลูกค้าในการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 920 2
แชร์แบบไทย ๆ ในตลาดนัดเกษตร ม.อ. 805 2
พนักงานตัดหญ้า ระดับ 9 916 1
ช่วยกันดู ช่วยกันทำ ให้ได้ดี 701 0
ประเมินให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 2.กระบวนการ 666 0
ประเมินให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 1.เป้าหมายจริง 768 0
5 ส เพื่อการทำงานอย่างมีสุข 947 1
คิดดี ทำดี คืออะไร 856 0
การเรียนอย่างมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ต้องการ 792 0
19 พ.ย.56 คืนไฟฟ้าดับนานที่ ม.อ. 899 0
กิจกรรมตลาดนัดเกษตร 18 พ.ย.56 835 1
บริหารเวลา บริหารชีวิต 830 0
ลอยกระทงกระทบการเดินทาง 733 1
ลอยกระทงทางใจ 752 1
เก็บตกจากการมาประเมินคุณภาพภายนอก ม.พะเยา 1640 1
ค่าของการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย 675 0
ประเภทผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 888 0
สร้างจิตวิญญาณทางศิลปวัฒนธรรม 994 0
วินัยของเวลาคือคุณค่าสู่ความสำเร็จ 945 3
ตัวบ่งชี้ไม่มีคุณภาพการศึกษาไทย 705 1
สอนมารยาทการใช้สื่อออนไลน์ 1003 3
การใช้เวลากับค่าของการศึกษาและชีวิต 730 0
ใช้กล้องมือถือให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น 957 1
รู้ไว้ใช้ระวังความปลอดภัย 882 0
วิญญาณนักธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ 832 0
ผู้นำ นำอะไร 5.นำองค์กร 632 0
ผู้นำ นำอะไร 4.นำคน 992 0
ผู้นำ นำอะไร 3. นำทำ 835 0
ผู้นำ นำอะไร 2. นำทิศนำทาง 1003 0
ผู้นำ นำอะไร 1. นำรู้ 882 0
คุณค่าของตามยุค 3. เน้นที่ค่าจริง 701 0
คุณค่าของตามยุค 2. ที่มา เหตุและผล 975 0
คุณค่าของตามยุค 1. จากอดีตถึงปัญหาปัจจุบัน 791 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ให้เป็นประโยชน์ 838 0
คุณค่าของภาษาคือการสื่อสาร 845 1
ประสบการณ์จริง ประสบการณ์ปลอม 1018 2
สันดานป่าที่ยังอยู่ 838 2
กระดาษกับค่าของคน 709 0
การเรียนให้เป็น 2. วิธีการเรียน ให้เป็นผู้มีการศึกษา 711 0
การเรียนให้เป็น 1. เรียนเป็น ทำเป็น ใช้เป็น 864 0
Ctrl+Alt+Delete กับการพัฒนาตน 12222 4