นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 37 : 100 post

Post Title Page Visits comment
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2857 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1660 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2219 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1879 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1976 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2044 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2858 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2329 5
OFI ใน PMQA 3892 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2086 3
I AM READY 4927 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1399 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1825 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1375 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1995 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3344 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8320 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1430 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1570 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4302 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6872 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1866 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1640 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1749 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2524 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2620 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1969 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2706 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3888 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1526 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22980 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1616 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1803 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1399 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1725 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1856 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1992 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1564 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21283 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1802 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2636 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1460 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3041 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5503 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2094 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1660 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1678 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1859 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2343 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2734 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14120 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5926 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1768 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2595 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2823 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3298 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2183 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1989 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2072 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2066 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 2007 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2093 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2450 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2991 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1790 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7952 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1692 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1603 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1764 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1821 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1889 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1756 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30547 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2139 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1497 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1727 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2096 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2161 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6373 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1735 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2440 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9824 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1713 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1745 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2174 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2183 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2074 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2239 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1747 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1504 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1895 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4192 0
การศึกษาไทย 1648 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1444 4
เรื่องของโบนัส 1813 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2142 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 2081 5
พร แผน ผล 1503 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2390 3
ความร่วมมือในการทำงาน 3014 3