นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 37 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ประโยชน์ของการบันทึก 5851 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1966 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2244 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1795 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 3186 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 2018 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3252 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4968 4
เตรียมตัวทำงาน 2059 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1430 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2633 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1992 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 2006 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1848 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 2101 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5621 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1878 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2754 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1812 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 2072 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 2167 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2441 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1812 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 2055 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1699 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1515 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1667 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1800 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 2014 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1773 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 2011 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1622 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2333 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1707 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2721 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1704 5
การกรีดยาง 5072 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1816 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1826 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2718 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12875 3
อันเนื่องจาก PMQA 2408 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1992 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2424 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3715 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 3048 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4420 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2078 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1796 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 2030 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1518 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 2222 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2750 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1961 1
PMQA จาก MBNQA 4641 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1951 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1874 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4478 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 3065 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1882 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2425 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2068 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2140 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2232 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 3057 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2507 5
OFI ใน PMQA 4087 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2232 3
I AM READY 5098 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1572 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1994 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1544 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 2166 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3515 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8549 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1599 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1706 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4475 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 7067 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 2107 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1903 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 2022 1
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2769 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2878 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 2219 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 3041 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 4197 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1797 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 23738 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1849 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 2023 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1619 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1967 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 2119 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 2221 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1776 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21514 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2051 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2916 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1734 0