นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 36 : 100 post

Post Title Page Visits comment
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2194 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2332 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2284 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1681 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 3111 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1791 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 1998 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 2040 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 2041 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1763 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2353 5
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า 2555 9
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย 1861 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน 1456 4
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง 3377 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2398 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 5048 3
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก 1653 0
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1568 0
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 1680 1
จิตสาธารณะในที่ทำงาน 3386 6
กุหลาบแพงวันวาเลนไทน์ 1579 0
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน 6349 6
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ 2215 0
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา 1907 1
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา 2186 1
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 2104 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 2201 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3887 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1543 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 1984 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1682 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2702 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1968 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1982 6
ข้าราชการดีเด่น 3777 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3542 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 2030 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2472 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1902 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 24917 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1409 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7597 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2407 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1493 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2913 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2153 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6390 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2343 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2192 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1511 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 1998 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1961 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 2086 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1882 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5709 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1815 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2114 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1658 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 3030 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1870 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3115 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4820 4
เตรียมตัวทำงาน 1908 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1281 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2480 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1855 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1792 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1663 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1953 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5438 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1691 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2573 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1607 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1918 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1991 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2252 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1628 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1883 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1517 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1368 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1520 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1625 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1840 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1602 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1857 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1459 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2160 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1580 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2582 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1472 5
การกรีดยาง 4825 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1626 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1666 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2569 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12648 3
อันเนื่องจาก PMQA 2239 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1868 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2296 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3573 4