นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 36 : 100 post

Post Title Page Visits comment
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2436 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2552 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1889 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2623 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3799 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1451 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22600 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1547 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1731 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1342 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1653 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1783 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1897 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1496 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21190 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1717 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2520 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1378 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2947 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5420 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1990 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1532 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1592 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1752 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2257 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2626 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13977 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5763 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1689 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2506 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2744 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3227 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2119 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1922 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 1997 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2000 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1918 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2005 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2365 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2910 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1710 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7810 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1589 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1509 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1679 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1742 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1799 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1694 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30414 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2066 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1424 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1667 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 1999 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2100 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6282 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1670 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2371 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9686 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1645 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1683 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2110 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2126 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2014 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2170 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1689 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1459 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1843 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4115 0
การศึกษาไทย 1568 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1379 4
เรื่องของโบนัส 1709 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2054 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1996 5
พร แผน ผล 1427 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2299 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2928 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2177 3
การจัดการเงิน 2720 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1873 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3644 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1639 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3213 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2430 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1983 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1750 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1816 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2702 13
อันตรายจากการใข้ email 2280 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1595 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1804 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5145 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1883 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2452 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3151 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2894 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 3010 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2516 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2678 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2149 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1640 3