นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 34 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1482 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1572 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2430 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12364 3
อันเนื่องจาก PMQA 2098 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1736 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2158 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3431 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2805 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4168 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1816 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1543 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1775 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1271 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1925 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2480 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1684 1
PMQA จาก MBNQA 4296 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1665 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1561 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4019 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2717 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1574 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2089 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1793 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1873 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 1958 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2702 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2206 5
OFI ใน PMQA 3713 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1960 3
I AM READY 4791 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1288 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1684 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1296 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1854 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3206 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8095 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1334 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1506 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4183 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6715 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1723 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1540 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1665 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2385 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2514 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1853 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2575 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3731 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1404 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22272 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1511 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1696 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1316 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1622 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1735 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1858 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1457 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21134 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1669 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2451 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1336 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2891 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5378 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1936 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1484 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1534 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1690 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2202 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2561 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13888 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5659 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1639 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2422 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2689 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3176 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2055 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1864 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 1931 0
ข้อคิดสะกิดไทย 1963 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1857 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 1947 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2292 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2838 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1663 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7694 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1533 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1458 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1617 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1692 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1747 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1656 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30303 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2012 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1371 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1625 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 1940 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2047 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6218 9