นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 29 : 100 post

Post Title Page Visits comment
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 853 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1219 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1112 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1266 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 951 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1173 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 982 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1040 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1358 0
แผนที่ ม.อ. 959 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 947 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 999 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1759 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1193 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1342 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1259 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 881 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1089 0
Benchmarking การทำงาน 1315 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1462 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1296 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1108 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1077 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 975 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1218 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1086 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1549 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1549 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2236 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1349 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1409 1
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1392 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1033 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3438 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1187 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1154 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1049 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1045 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 1021 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1162 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1351 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1285 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1094 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1311 3
เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ... 2747 3
สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ 1464 0
การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา 1237 1
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share 1124 0
ค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร 1402 1
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ 1279 2
ข้อคิดจากการทรงงานของในหลวง 1613 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 2.ลบได้จะพัฒนาได้อย่างเต็มค่า 953 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 1. ผลการศึกษาพัฒนาคนไทย 864 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย 1339 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า 1201 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ 1223 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 1. แนวคิด 1337 0
ค่าของวุฒิการศึกษา 2: การดูค่า 989 1
ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ 1119 0
ค่าความเป็นครู 1095 1
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 1877 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1250 0
คนรวย คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด เห็นจะไม่จริง 1481 0
แนวคิดการพัฒนาคนของเกาหลีใต้ 2616 0
Smart QA 1275 0
การใช้ share.psu แนะนำตน 1346 2
การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้ 1621 2
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1678 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1266 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1263 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 987 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1106 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1096 2
สิทธิผู้บริโภค 990 0
ค่าของการสื่อสาร 1131 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1090 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1046 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 962 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 1017 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1125 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1119 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 907 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1067 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1329 0
การต่ออายุราชการ 1838 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1222 0
ตัววัดการพัฒนา 946 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1305 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 1003 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1497 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1744 0
ใครรวยขึ้น 1085 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1667 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1427 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 1003 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1315 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1689 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1809 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1703 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1154 1