นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 26 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ความก้าวหน้า 2. การทำงานสายอาจารย์ 744 0
ค่างานวิจัยพืชกรรมยางพารา 1039 0
ความก้าวหน้า 1.การศึกษาเล่าเรียน 929 3
เว็บคณะ 779 3
ฝึก สติ กิจกรรมใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะทรัพยฯ 2556 1124 2
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง 976 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา 992 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 1. ปฐมบทการเป็นนักศึกษา 886 0
ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน 1023 3
รู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน เพื่อการอยู่ดี 1259 0
ทำไมคนรุ่นใหม่ดูแลตนเองไม่ได้ ความเป็นไทยไม่มีที่ยืน 1061 1
ทำบุญให้ถึงบุญ จึงได้บุญ 1005 0
เจาะเวลาหาอดีต ของ ม.อ. หาดใหญ่ 891 1
ได้อะไรจากไฟฟ้าดับ 913 4
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 2. ใช้ความเป็นไทยและใจรักษ์โลก 731 0
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 1. ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเพราะธุรกิจ 903 0
ทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า คือ ค่าคนทำงาน 1474 0
จากคอมพิวเตอร์ ถึง ภาษาอังกฤษ 1049 2
มากกว่า และค่าของ เกียรติ 1649 1
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1248 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 2. ค่าคนทำงาน 877 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 1. ค่ากระบวนการทำงาน 823 0
ใช้โอกาสอย่างมีเกียรติ 862 0
ภาวะผู้นำกับการทำงาน 752 0
ทำตนให้เป็นคนสำคัญ มีค่าในองค์กร 815 0
ทำงานอย่างมีคุณค่าและท้าทาย 1082 1
สิ่งที่ทำล่วงหน้า และ ภายหลังไม่ได้ 934 1
THINK 5 ข้อควรจำกับบันทึกสังคมสื่อสาร 839 0
ลำดับการพัฒนาตน: อยาก ได้ ดี มีพัฒนา พาสร้างสรรค์ 959 0
บันทึกล่วงหน้า หรือ ทำครบย้อนหลัง 974 0
ตั้งค่าตามเวลา 937 0
เพียงตั้งเป้าหมาย รู้จักใช้ก็เอาอยู่ 817 0
วิธีหนีความซ้ำซาก 901 0
โอกาสจากการทำงาน 972 2
เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ 1149 2
เงินรางวัล(โบนัส)ปีงบประมาณ 2554 1388 0
ประโยชน์ของความผิดพลาดในการสร้างคุณค่าตน 1261 1
ปัญหาของคนมี 926 0
นายชีวิตตน 906 3
มันแปลก(ไม่)ดีนะ 961 3
กินดี อยู่ไม่ดี 843 1
บันทึกการใช้เงินในอาเซียนบางประเทศ 980 0
สัญญา(ไม่)สุภาพบุรุษ 1089 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 2. ที่ไปของงบประมาณ 742 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 1.ที่มาของงบประมาณ 662 0
ครั้งแรกการมากัมพูชา 957 0
ครั้งแรกการมาสุรินทร์ 1020 0
20/80 เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ 777 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา 754 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต 846 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 4. บริการวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิต 790 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 3. การวิจัยการผลิตบัณฑิต 983 1
ความคิดพิการ ทำให้บานภาระ 617 0
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 2. แผนอนาคต 754 1
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน 912 1
ผู้นำมีหน้าที่ทำวิสัยทัศน์ 1681 2
สิทธิของคนขององค์กร 950 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. ปัญหาและการสอนที่ควรเป็น 811 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 1. การเรียนการสอน 737 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 2. นำเสนอและทำรายงาน 1202 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 1. ค้นคว้า หาความรู้ คิด วิเคราะห์ เรียบเรียง 1146 0
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ 2772 0
สะดวกเขา สะดวกเรา เป็นความสุขในที่ทำงาน 1026 0
เอาใจเจ้านาย หรือ ลูกค้า 827 0
ด้อยค่า หรือ ท้าทาย 669 2
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงานและชีวิต 2674 2
บุญก็ช่วยไม่ได้ หากยังประมาท 749 0
เชิญชวนทำบุญให้เป็นบุญ 6881 4
การอุ่นเครื่องยนต์ 829 0
ความสามารถในการแข่งขันในนานาชาติ 923 0
ความสามารถในการแข่งขัน 2. การกระทำ 965 0
ความสามารถในการแข่งขัน 1. ความหมาย 1056 0
ค่าใช้จ่ายเดือนนี้หลายล้าน 693 2
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ส่วนคณะ/หน่วยงาน 687 1
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 718 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 2. ระบบคน 992 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 1. ระบบงานประจำ 1069 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม 1047 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (1) การปรับปรุงพันธุ์ 1081 1
ความรู้ต้องไฝ่หา ปัญญาต้องฝึกใช้ 974 2
ศิษย์มีหน้าที่เชิดชูสถาบัน 857 0
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USM 56 1538 1
สินค้าเกษตรไทยใน ASEAN 2.มูลค่า 5228 0
สินค้าเกษตรใน ASEAN 1.ข้อมูล 7717 0
ทำงานแบบไหน 865 0
ภัยในการโดยสารรถไฟ 970 0
ค่าน้ำหนักผู้โดยสารเกิน 1082 0
หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน 942 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 4. ผลของความเพี้ยนจนไร้จิตวิญญาณ 849 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 3.ระบบการทำงาน 688 1
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 2. ระบบการศึกษา 914 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 1.ระบบสังคมการเลี้ยงดู 881 1
มาตรการการปกป้องตนเองของประเทศใน AEC 867 0
เสรีการลงทุน AEC และข้อสงวนของไทย 919 0
AEC กับการเกษตรไทย 1177 0
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน 1074 1
ปัจจัยในการทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 1001 1
รับปากแล้วไม่ทำ กับ ปฏิเสธงาน 1717 1
สติในการประเมินความดีความชอบ 1070 0
เงิน Rupiah อินโดนีเซีย 4280 0