นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 25 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ประเมินกันทำไม : ระบบการประเมิน 733 0
ศาสตราจารย์ท่านใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1747 1
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2554 1056 1
เตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 868 0
หวังสุข จงมองหาประโยชน์ อย่าหมกมุ่นกับโทษ 906 2
ถึงนักศึกษา ทุกอย่างเพื่อคุณ 1010 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 2. ปัญหาการพัฒนา 655 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 1 วงจรความรู้ 685 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน 1138 2
9 ข้อวิธีการเรียนให้สำเร็จในฐานะนักศึกษา มหาวิทยาลัย 1569 0
โอกาส รู้จักใช้ มีได้แน่นอน : โอกาสการศึกษาที่นักศึกษาควรใช้ให้เต็มที่ 1177 0
แด่ ศิษย์ทรัพยา 1059 0
เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น โอวาทวันไหว้ครู 2556 2555 0
การทำตนให้มีตัวตน บน share.psu 1005 6
น้ำแห้ง 56 อีกหน้าประวัติศาสตร์ ม.อ. 1348 2
เสียเหลี่ยม 775 2
รู้บุคลิกเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน 771 0
ทำงาน ทำกิจกรรม ให้เป็นผู้มีประสบการณ์จริง 733 0
“เพื่อน” คือ จิตสำนึกความสำเร็จคือพลังแห่งความสำเร็จของงาน 895 0
การทำให้ผู้ติดต่อไม่ติดขัด ผู้ปฏิบัติสบายใจ กับคำว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” 880 0
เรียนรู้แบบรู้เรียน 750 0
สติ AAR พัฒนาตน พัฒนาการทำงาน 1024 1
HRPP เครือข่ายวิจัยยางพารา ไทย-ฝรั่งเศส 13775 0
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเด็ก หรือ คนแก่ 849 5
ความไม่มี โชค เป็น ลาภ อันประเสริฐ 826 0
ทำให้การเขียนบันทึก share.psu เพิ่มการเรียนรู้ 959 2
สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้ 807 0
ความก้าวหน้า 3. การทำงาน 649 0
ความก้าวหน้า 2. การทำงานสายอาจารย์ 722 0
ค่างานวิจัยพืชกรรมยางพารา 1005 0
ความก้าวหน้า 1.การศึกษาเล่าเรียน 895 3
เว็บคณะ 754 3
ฝึก สติ กิจกรรมใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะทรัพยฯ 2556 1101 2
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง 954 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา 960 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 1. ปฐมบทการเป็นนักศึกษา 851 0
ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน 997 3
รู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน เพื่อการอยู่ดี 1240 0
ทำไมคนรุ่นใหม่ดูแลตนเองไม่ได้ ความเป็นไทยไม่มีที่ยืน 1038 1
ทำบุญให้ถึงบุญ จึงได้บุญ 971 0
เจาะเวลาหาอดีต ของ ม.อ. หาดใหญ่ 868 1
ได้อะไรจากไฟฟ้าดับ 894 4
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 2. ใช้ความเป็นไทยและใจรักษ์โลก 720 0
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 1. ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเพราะธุรกิจ 880 0
ทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า คือ ค่าคนทำงาน 1446 0
จากคอมพิวเตอร์ ถึง ภาษาอังกฤษ 1021 2
มากกว่า และค่าของ เกียรติ 1627 1
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1230 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 2. ค่าคนทำงาน 857 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 1. ค่ากระบวนการทำงาน 797 0
ใช้โอกาสอย่างมีเกียรติ 842 0
ภาวะผู้นำกับการทำงาน 721 0
ทำตนให้เป็นคนสำคัญ มีค่าในองค์กร 796 0
ทำงานอย่างมีคุณค่าและท้าทาย 1058 1
สิ่งที่ทำล่วงหน้า และ ภายหลังไม่ได้ 912 1
THINK 5 ข้อควรจำกับบันทึกสังคมสื่อสาร 827 0
ลำดับการพัฒนาตน: อยาก ได้ ดี มีพัฒนา พาสร้างสรรค์ 940 0
บันทึกล่วงหน้า หรือ ทำครบย้อนหลัง 942 0
ตั้งค่าตามเวลา 914 0
เพียงตั้งเป้าหมาย รู้จักใช้ก็เอาอยู่ 805 0
วิธีหนีความซ้ำซาก 882 0
โอกาสจากการทำงาน 951 2
เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ 1134 2
เงินรางวัล(โบนัส)ปีงบประมาณ 2554 1370 0
ประโยชน์ของความผิดพลาดในการสร้างคุณค่าตน 1239 1
ปัญหาของคนมี 897 0
นายชีวิตตน 882 3
มันแปลก(ไม่)ดีนะ 935 3
กินดี อยู่ไม่ดี 820 1
บันทึกการใช้เงินในอาเซียนบางประเทศ 960 0
สัญญา(ไม่)สุภาพบุรุษ 1071 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 2. ที่ไปของงบประมาณ 727 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 1.ที่มาของงบประมาณ 648 0
ครั้งแรกการมากัมพูชา 938 0
ครั้งแรกการมาสุรินทร์ 994 0
20/80 เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ 753 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา 731 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต 828 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 4. บริการวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิต 766 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 3. การวิจัยการผลิตบัณฑิต 939 1
ความคิดพิการ ทำให้บานภาระ 596 0
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 2. แผนอนาคต 738 1
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน 878 1
ผู้นำมีหน้าที่ทำวิสัยทัศน์ 1623 2
สิทธิของคนขององค์กร 922 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. ปัญหาและการสอนที่ควรเป็น 779 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 1. การเรียนการสอน 719 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 2. นำเสนอและทำรายงาน 1183 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 1. ค้นคว้า หาความรู้ คิด วิเคราะห์ เรียบเรียง 1119 0
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ 2709 0
สะดวกเขา สะดวกเรา เป็นความสุขในที่ทำงาน 1003 0
เอาใจเจ้านาย หรือ ลูกค้า 811 0
ด้อยค่า หรือ ท้าทาย 655 2
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงานและชีวิต 2626 2
บุญก็ช่วยไม่ได้ หากยังประมาท 737 0
เชิญชวนทำบุญให้เป็นบุญ 6816 4
การอุ่นเครื่องยนต์ 805 0
ความสามารถในการแข่งขันในนานาชาติ 909 0
ความสามารถในการแข่งขัน 2. การกระทำ 938 0
ความสามารถในการแข่งขัน 1. ความหมาย 1033 0