นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 25 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ถูกมอบหมายงานต้องทำให้เต็มที่และมีเกียรติ 986 0
กระบวนการเรียนรู้ คือการสร้างบัณฑิต 707 0
ก้าวหน้า 732 0
ตรวจค่าการใช้เวลา 857 0
รายการ(อ่าน)ข่าว(หนังสือพิมพ์) 875 0
ใช้การสอบพัฒนาตน 971 2
ปิดฉากประเพณี 4 จอบ 2556 เหลือไว้แต่ความทรงจำดี ๆ 866 3
ประเภทความรู้และการใช้ 598 0
การใส่ใจในงาน 1393 0
ความสามารถการแข่งขัน 754 0
ประโยชน์ของการประกวดแข่งขัน 2741 0
ค่าของกิจกรรมนักศึกษา 1006 0
บริหารเวลาเป็น จึงเป็นค่า 972 0
ผิดพลาด เป็นความผิด หรือ พลาด 949 0
“คนดีศรีเกษตร” รางวัลเชิดชูนิสิต/นักศึกษาสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1116 2
ทัศนคติกับการทำงานให้สำเร็จ 1151 0
ผู้ทรงคุณวุฒิตอบสนองลูกค้าในการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1009 2
แชร์แบบไทย ๆ ในตลาดนัดเกษตร ม.อ. 854 2
พนักงานตัดหญ้า ระดับ 9 958 1
ช่วยกันดู ช่วยกันทำ ให้ได้ดี 734 0
ประเมินให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 2.กระบวนการ 698 0
ประเมินให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 1.เป้าหมายจริง 802 0
5 ส เพื่อการทำงานอย่างมีสุข 1009 1
คิดดี ทำดี คืออะไร 902 0
การเรียนอย่างมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ต้องการ 848 0
19 พ.ย.56 คืนไฟฟ้าดับนานที่ ม.อ. 956 0
กิจกรรมตลาดนัดเกษตร 18 พ.ย.56 867 1
บริหารเวลา บริหารชีวิต 871 0
ลอยกระทงกระทบการเดินทาง 773 1
ลอยกระทงทางใจ 792 1
เก็บตกจากการมาประเมินคุณภาพภายนอก ม.พะเยา 1697 1
ค่าของการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย 717 0
ประเภทผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 933 0
สร้างจิตวิญญาณทางศิลปวัฒนธรรม 1049 0
วินัยของเวลาคือคุณค่าสู่ความสำเร็จ 989 3
ตัวบ่งชี้ไม่มีคุณภาพการศึกษาไทย 731 1
สอนมารยาทการใช้สื่อออนไลน์ 1041 3
การใช้เวลากับค่าของการศึกษาและชีวิต 764 0
ใช้กล้องมือถือให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น 1008 1
รู้ไว้ใช้ระวังความปลอดภัย 932 0
วิญญาณนักธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ 874 0
ผู้นำ นำอะไร 5.นำองค์กร 668 0
ผู้นำ นำอะไร 4.นำคน 1042 0
ผู้นำ นำอะไร 3. นำทำ 874 0
ผู้นำ นำอะไร 2. นำทิศนำทาง 1059 0
ผู้นำ นำอะไร 1. นำรู้ 918 0
คุณค่าของตามยุค 3. เน้นที่ค่าจริง 744 0
คุณค่าของตามยุค 2. ที่มา เหตุและผล 1016 0
คุณค่าของตามยุค 1. จากอดีตถึงปัญหาปัจจุบัน 823 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ให้เป็นประโยชน์ 879 0
คุณค่าของภาษาคือการสื่อสาร 886 1
ประสบการณ์จริง ประสบการณ์ปลอม 1073 2
สันดานป่าที่ยังอยู่ 885 2
กระดาษกับค่าของคน 741 0
การเรียนให้เป็น 2. วิธีการเรียน ให้เป็นผู้มีการศึกษา 751 0
การเรียนให้เป็น 1. เรียนเป็น ทำเป็น ใช้เป็น 906 0
Ctrl+Alt+Delete กับการพัฒนาตน 12263 4
การเอาชนะความยาก 861 0
ทำบุญครบรอบ 38 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1252 0
การทำให้ก้าวหน้าแบบง่าย ๆ 701 0
ไม่มีทำให้มี มีทำให้ไม่มี 1029 0
คนใจดีตายด้วยคนใจดำ 1245 2
ความสำคัญของบทนำของการวิจัย 2094 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 974 0
คนเก่ง ต้องเก่งงานและเก่งคน 1534 0
การเรียนให้ได้ดีต้องเข้าหา 920 1
อยากได้ดี มีวิชา จงเปลี่ยนการเรียนแบบเสี่ยงโชค 870 0
วิธีอ่านบทความวิจัยให้ง่ายขึ้น 1003 0
หลักการอ่านบทความวิจัย 2. จับจุดเน้นการวิจัย 1730 0
หลักการอ่านบทความวิจัย 1.เป้าหมายและแนวคิดการทำวิจัย 1297 0
ตารางและรูปในการจับเนื้อหาบทความวิจัย 1470 0
ทำไมได้ผลการประเมินต่ำ 907 0
ใช้ share.psu ช่วยงานประจำ 846 0
ความสูญเปล่าอาหารโลก 1022 0
ทำไม ทำดี จึงไม่ได้ดี 1216 1
เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬา 1232 0
เรียนภาษาแบบได้เงินได้ภาษา 905 0
ทำบุญ ต้องตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ และบริสุทธิ์ใจ 1253 0
ปรับเวลามารับแสงแดด 876 0
อาหารปนเปื้อนเพราะตั้งใจ 980 3
ถึงว่าง ก็อย่าปล่อยให้ว่างเปล่า 810 1
ใช้ชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 958 0
ทำไม รู้มากจึงยากนาน 879 0
อย่าอายทำงาน จงละอายในการไม่ทำงาน 1125 0
เห็นว่าดี ก็ทำเอง 992 1
งานมีเกียรติ 811 2
อย่าลืมทำให้พ่อแม่ 956 0
ภารกิจสะดุดที่ราชการ 735 3
เวลามีค่าสำหรับนักธุรกิจ 1158 0
คณะทรัพยฯ ถึงเวลาถ่ายรุ่น 1198 1
เตรียมตัวสอบเป็นทีม 1190 0
สื่อสาร สัมพันธ์ รู้ความสามารถคน อีกประโยชน์ของ share.psu 1068 1
ระวัง เก้าอี้หมดอายุ 970 0
บันทึก share.psu สร้างความฉลาด 937 3
พลังของความผูกพันและทีมงาน 1081 2
พัฒนาสุขอนามัยอาหารในการจัดงานเกษตรภาคใต้ 1087 2
ว่าง ????? 1225 2
การพัฒนางาน ต้องพัฒนาคน 899 0
อยากก้าวหน้า มีความสุข ต้องการจัดการเวลาตามจังหวะชีวิต 1404 0
ปริญญา คือค่าของการศึกษา การทำงานคือค่าของคนทำงาน 1310 0