นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 22 : 100 post

Post Title Page Visits comment
บุคลิกคนยุคใหม่ 1909 0
งานยุคใหม่ต้องการคนสร้างสรรค์ 812 0
ทำบุญให้ได้บุญ หรือแค่ทำบุญ 976 0
ประกันคุณภาพใครเพื่อใคร ในการศึกษาไทย 880 0
ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยโลก ปี 2014/15: 2. ค่าธรรมเนียม 893 0
ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยโลก ปี 2014/15 :1 อันดับและองค์ประกอบการวัด 979 0
พัฒนาการทำงานให้เจริญก้าวหน้า 2. การสร้างผลงานและสร้างตน 754 0
พัฒนาการทำงานให้เจริญก้าวหน้า 1. รู้หน้าที่รู้ปฏิบัติ 797 0
สร้างความสำคัญของสาขาอาชีพคือศักยภาพการแข่งขัน 628 0
ตารางเรียน ตารางสู่ความสำเร็จ 772 0
ราคายาง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจพอเพียง 3. เศรษฐกิจพอเพียง 1125 0
ราคายาง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจพอเพียง 2. เทคโนโลยีการกรีดยาง 714 0
ราคายาง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจพอเพียง 1. ราคากับเทคโนโลยี 769 1
ทำดีให้มีสุข 838 3
การเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ใน กทม. 723 0
ความสามารถการแข่งขัน จริงหรือ 824 0
สำเร็จได้ใครต้องทำ 675 1
ภาษาพาให้นิ่ง 1. training 576 0
ภาษาพาให้นิ่ง 1.planning 565 0
การทำให้เก่งขึ้น 647 0
ร่วมใจให้ได้มากกว่าร่วมมือ 753 0
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่งานประจำ ทำให้แผนไม่นิ่ง 774 0
เจ้านาย ลูกน้องใครสำคัญต่อใคร 829 0
โนผักชีนำสู่คุณภาพจริง 713 0
Zero Death การรณรงค์สรวมหมวกนิรภัย 100% 760 2
การประกันเงินฝากธนาคาร 713 3
การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 830 0
ประชากรโลก 30 สิงหา 57 1408 0
มาตรฐานคือความก้าวหน้าและยั่งยืน 687 0
คุณภาพจริง คุณภาพหลอก 781 0
กระบวนการปรับพัฒนาตน 8150 0
ควบคุมไม่ใช่จำกัด แต่ลดข้อจำกัด 824 0
มืออาชีพ 741 0
ระดับความสำเร็จ 743 1
ทำเพื่อความสามารถ 606 0
การป้องกัน gmo ในข้าวโพด Organic Ready Corn 868 0
เหยื่อโหวต 546 0
บุคลิกที่ถูกจดจำ 680 0
สิงหาพายินดี 829 0
ประสบการณ์ คือ 925 0
เตรียมตัวเรียน 876 0
การเรียนการสอน สิงหา 2557 815 0
ที่อยู่อิเล็คทรอนิค 849 0
ROR ค่าการทำงาน 1333 0
ติว สอนเสริม เรียนเสริม 1070 0
พลังคนรุ่นใหม่ในงานเกษตรภาคใต้ 2557 1145 0
แม่ผู้สร้าง ? 850 0
ทำแผนกลยุทธ์ชีวิต 3. ผลได้ของแผนกลยุทธ์ 815 0
ทำแผนกลยุทธ์ชีวิต 2. การทำแผน  770 0
ทำแผนกลยุทธ์ชีวิต 1. ความหมาย ความสำคัญ 867 0
ฝึกลืม 2. สิ่งที่ควรลืม 677 0
ฝึกลืม 1. สิ่งที่ควรจำ 758 0
ม.อ.คึกคักเดือนสิงหา 57 1312 1
การพัฒนาจากด้านลบ 768 0
คิด คือประสิทธิภาพการเรียน 814 0
การจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่องานที่ดีมีค่าและมีสุข 770 0
ประกันคุณภาพการศึกษาแบบอำนาจนิยม จะเรียกร้องคุณภาพจากใคร (2) ระดับอุดม และระบบ สมศ. 746 0
ประกันคุณภาพการศึกษาแบบอำนาจนิยม จะเรียกร้องคุณภาพจากใคร (1) ระดับพื้นฐาน 717 0
ปรัชญา วิสัยทัศน์ กับการประกันคุณภาพ 782 0
สายสนับสนุนสำคัญต่อการสร้างบุคลิกบัณฑิต 895 0
บริหารแบบทีมกีฬา 643 0
ระดับสถานะคนทำงาน 729 1
แข็งแรง 4. การทำให้แข็งแรง 1241 0
แข็งแรง 3. สติปัญญาแข็งแรง 690 0
แข็งแรง 2. ใจแข็งแรง 618 0
แข็งแรง 1. กายแข็งแรง 545 0
Blacklist 597 0
การจัดการการผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 615 0
ค่าของวันเกิด 779 0
การเตรียมตัวเพื่อทำงาน คือหน้าที่และเป้าหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1046 1
ประเมินให้เกิดค่า ต้องมุ่งการพัฒนา 741 1
ทางเลือก 613 0
เกียรติอยู่ที่ไหน? 866 0
หางราชสีห์ หัวหมา กับความเป็นไทย 3720 0
ระดับค่าการประเมิน 791 0
ทิศทางการเขียนผลการวิจัย 853 0
บุคคลิกของคนประสบความสำเร็จดีมีสุข 751 0
ภาษาฉลาดใช้ให้มีค่า 781 0
ธรรมะ ความสุขจริงจากคำอธิษฐาน 698 0
ศีล 5 ในชีวิตประจำวันที่เป็นสุขร่วมกัน 7279 0
ค่าความเก่งที่ยั่งยืนและพัฒนาต้องทำให้คนอื่นเก่ง 963 2
บริหารจัดการแบบขันน๊อต 1006 0
ลูกค้าอยู่ไหน เป้าหมายสร้างค่างาน 1039 0
คุณค่า คือทำให้คุณ ๆ ให้ค่า 666 0
มีวินัย เข้าใจหน้าที่ มีพัฒนา : บุคลิกของคนทำงานดี 3. มีพัฒนา 943 0
มีวินัย เข้าใจหน้าที่ มีพัฒนา : บุคลิกของคนทำงานดี 2. เข้าใจหน้าที่ 1062 0
มีวินัย เข้าใจหน้าที่ มีพัฒนา : บุคลิกของคนทำงานดี 1. มีวินัย 1127 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เวลาจัดการทรัพยากรในการเกษตร 999 0
6 สิ่งที่ต้องทำในการตรวจเอกสารการทำวิจัย 2. สิ่งที่ต้องนำไปใช้ 1181 0
6 สิ่งที่ต้องทำในการตรวจเอกสารการทำวิจัย 1. สิ่งที่ต้องได้ 1068 0
เป็นหัวไก่ ดีกว่าเป็นหางหงส์ 959 0
ร้านค้าในมหาวิทยาลัย อีกผลกระทบของการเลื่อนการเปิดภาคเรียน 1000 0
การเลื่อนการเปิดภาคการศึกษา ได้-เสีย ?? 875 1
มะเขือเทศดำ ข้าวโพดหวานม่วงแดง 6431 2
ประกันคุณภาพอย่างไรให้ไม่มีคุณภาพ 2.ผลและทางแก้ 841 0
ประกันคุณภาพอย่างไรให้ไม่มีคุณภาพ 1. เหตุและผล 749 0
คำ กับ ความหมาย ต้องเข้าใจจึงใช้สร้างค่า 693 0
ประกันคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ 792 0
รักให้ได้ดี ต้องรักให้ดี ๆ  845 0
แบบอย่างเจ้านายของในหลวง 959 1