นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2086
ความเห็น: 3

สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1

คำว่าดี คือ เป็นไปตามเป้าหมาย ลดเวลา/ขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

การทำงานทุกครั้ง มักได้เรียนรู้ประสบการณ์ดี ๆ เสมอ หากต้องการ ซึ่งได้พบเสมอและมากมายทุกครั้ง และเมื่อวันที่ 29-30 ต.ค. 2551 ได้ไปประเมินคุณภาพภายใน ม.อ. วิทยาเขตสุรารษฎร์ธานีตามการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เป็นทีมเดิมที่ไปทำหน้าที่เมื่อปีที่แล้ว และเป็นเป็นที่น่ายินดีว่าได้เริ่มมีการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น ถึงแม้จะยังไม่ได้ผลมากนัก แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผู้ประเมินที่ได้ทำหน้าที่และได้เห็นข้อเสนอแนะถูกนำไปใช้ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติทำการพัฒนาต่อไป เพื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และลูกหลานของเรา ที่พูดเช่นนี้ เพราะ ม.อ. ก่อตั้งมาด้วยเจตนานี้ (ความจริง เป็นของทุกหน่วยงานราชการ) 

สิ่งหนึ่งที่ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ฯดำเนินการพัฒนางาน เรียกว่า การให้หน่วยงานนำเสนอกระบวนทำ good practice โดยให้นำเสนอหน่วยงานละหนึ่งเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาว่า เรื่องอะไร มีใครร่วมทำบ้าง ทำเพื่ออะไร ทำแล้วได้อะไรที่ดี มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และสุดท้ายคือจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น good practice ซึ่งต้องรอการนำไปใช้และเก็บข้อมูลต่อไป คิดว่าปีหน้าคงได้เห็นคำตอบ และหากยังไม่ดี ก็ขอให้ปรับปรุงต่อไป และขอฝากคำว่าดี คือ เป็นไปตามเป้าหมาย ลดเวลา/ขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

จึงขอนำสิ่งพบเห็นที่ดี นำมาปรับใชัในคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยขอกำหนดเป็น TOR ของทุกคนในสายสนับสนุน ให้เลือกเรื่องที่ท่านคิดว่าเป็น good practice ที่ดีของท่าน ประกอบด้วย 1)ชื่อเรื่อง 2)ผู้ดำเนินการ 3)เป้าหมายของการทำ 4)ตัวชี้วัดที่บอกให้รู้ว่าดี 5)ขั้นตอนการทำงาน

โดยให้นำเสนอในช่วงการรายงาน TOR ช่วงแรกของปี 2552 และเก็บข้อมูลการวัดผลว่าได้ผลเป็นอย่างไร รายงานในช่วงที่สอง พร้อมด้วยข้อเสนอว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไร โดยเรื่องที่เสนอจะเป็นงานที่ทำอยู่แล้ว หรือจะเสนอใหม่ก็ได้

 ขอให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน และรองคณบดีที่ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการด้วย และถือเป็น TOR ของท่านด้วย 

ขอบคุณชาววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่ให้ความรู้มาเป็นแนวทาง

ส่วนในคณะทรัพยากรธรรมชาติก็มีเรื่องการพัฒนางานกันทุกปี และขอเรียนแจ้งว่า การพัฒนางานของภาควิชาและหน่วยงานที่เมื่อปีที่ผ่านยังต้องดำเนินการ  

ขอให้งานประกันคุณภาพรับผิดชอบส่วนของเวทีพัฒนางานโดยกำหนดวันเวลา และแจ้งให้ภาควิชาและหน่วยงานทราบ และแจ้งเรื่องที่จะนำเสนอกลับมาดำเนินการด้วย

 ส่วน TOR ขอให้หน่วยการเจ้าหน้าที่ทำเรื่องแจ้งเป็นทางการต่อไปด้วย

created: 01 November 2008 11:30 Modified: 09 October 2010 17:28 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
02 November 2008 16:17
#37528

 

 

 

งานประกันคุณภาพรับทราบค่ะ

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
03 November 2008 10:36
#37546

  

           

                              

                                                   

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ