นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1922
ความเห็น: 0

การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

การพัฒนาตนต้องพัฒนาด้วยตนเอง ไม่สามารถให้คนอื่นมาพัฒนาให้ได้

วันนี้ คณะทรัพยฯได้เสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมี รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการเป็นทีมรวมเก้าท่าน

กรรมการได้เข้าประเมินค้นหาข้อมูลในวันวันจันทร์ ที่ ๖ ต.ค. ๕๑ และให้ผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อ ๗ ต.ค. ๕๑ ก่อนเที่ยง ขอขอบคุณและชื่นชมทีมการประเมินที่ทำงานได้กระชับ รวดเร็ว และได้ประเด็น 

 

ผลการประเมิน เป็นจุดเด่นก็มีมาก แต่จุดที่ต้องปรับปรุงก็มีหลายประเด็น ในฐานะที่รับหน้าที่บริหารคณะ ก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร ทั้งเก่าและปัจจุบัน นักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้พัฒนา ปฏิบัติภารกิจ จนคณะมีสิ่งที่ดีเด่น ทั้งงานวิจัยที่อยู่ในระดับจากการประเมินของ สกว.ที่อยู่ระดับนำ การได้รับการยอมรับในด้านปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะการจัดการสวนที่มีการติดต่อให้ไปฝึกอบรม และเป็นวิทยากร อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในสองปีที่ผ่านมา การวิจัยการเพิ่มผลผลิตยางพารา และพัฒนากล้ายางที่มีมาตรฐานวิชาการจำหน่าย การนำผลงานวิจัยมังคุดไปทดสอบวิจัยในพื้นที่จริง การวิจัยด้านแพะ ไก่พื้นเมือง การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ การวิเคราะห์ผลกระทบทางนิเวศชายฝั่ง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ฯลฯ

การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดงานเกษตรภาคใต้ ที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมการซื้อขายสินค้า การเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สำคัญเป็นเวทีฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาที่ร่วมทำกิจกรรมสามารถนำทักษะไปใช้ในการเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถและมั่นใจ และตลาดนัดเกษตรที่พัฒนาไม่ใช่ตัวตลาด แต่เป็นคุณภาพด้านสุขอนามัย ความสดใหม่ ใช้วัตถุดิบจากเกษตรกร และสินค้าที่เป็นอาหารและขนมพื้นบ้านของไทย

รวมทั้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ที่บัณฑิตของคณะสามารถไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศได้อย่างดี รวมทั้ง การทำงานในภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับชาติ และบริษัทนานาชาติ  

 

อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณภาพ จุดสำคัญคือการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีประเด็นที่ต้องพัฒนากันต่อไป ซึ่งจะได้นำไปหารือกัน ร่วมคิด ร่วมทำกันอีกหลายเรื่อง หลังจากได้รับรายงานผลแล้ว ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจกันอีกมาก เพียงแต่เรามุ่งมั่น สิ่งดีดี ก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราทำกันมา และจะร่วมกันทำต่อไปเพื่อเกษตรของไทยเราที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการณ์ ต้องฝากไปยังนักศึกษาที่ยังตั้งใจ มุ่งมั่นน้อยไป ให้ตั้งใจมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อตัวท่านเอง และคณะทรัพฯที่ท่านเป็นส่วนหนึ่ง  ที่ต้องช่วยรักษา จรรโลง สืบทอดให้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของคณะต่อไป

 การพัฒนาตนต้องพัฒนาด้วยตนเอง ไม่สามารถให้คนอื่นมาพัฒนาให้ได้  อาหารที่ป้อนเข้าปาก หากไม่เคี้ยว ไม่กลืน คงไม่รู้รสความอร่อย ที่สำคัญจะไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่อย่างไร ขอให้ใช้ทรัพยากรทีมีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวเองก่อน แล้วท่านจะสามารถดูแลตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศต่อไป
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 ตุลาคม 2551 19:45 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ