นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2432
ความเห็น: 3

การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คนไทยจะแข็งแกร่งอยู่อย่างสมภาคภูมิที่เท่าเทียมกับนานาชาติด้วยมาตรฐานความเป็นไทย

27-28 มีนาคม 2551 เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีการจัดให้ภาควิชาและหน่วยงานได้มีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ซึ่งมีงานที่นำเสนอจำนวน 16 เรื่อง ประกอบด้วย

1. โปรแกรมการเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรม โดย งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2. การขอใช้ห้องผ่านระบบออนไลน์ โดยหน่วยทะเบียนฯ หน่วยอาคาร และหน่วยสารบรรณ

3. ระบบการจัดกิจกรรมและการบันทึกกิจกรรมของนักศึกษา โดยหน่วยกิจการนักศึกษา

4.การจัดบริการออนไลน์ โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่

5. การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ชุมชน โดยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

6. โปรแกรมการใช้เงินรายได้ โดยหน่วยคลัง

7.ระบบการช่วยสอนปฏิบัติการ โดยภาควิชาพืชศาสตร์ 

8. การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำวิชาภาษาอังกฤษ โดยภาควิชการจัดการศัตรูพืช

9. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา โดยภาควิชาธรณีศาสตร์

10. สหกิจศึกษา โดยภาควิชาสัตวศาสตร์

11. การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยภาควิชาวาริชศาสตร์

12. การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา โดยภาควิชาพัฒนาการเกษตร

13. การบริการวิชาการผ่านบทความวิทยุออนไลน์ โดย กลุ่มงานบริการวิชาการ

14. การพัฒนาการปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโพนิคส์ โดยกลุ่มงานสถานีและศูนย์วิจัย

15. การบริหารในองค์กร โดยกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

16. มหัศจรรย์ของน้ำมันมะพร้าว โดยสถานีวิจัยเทพา

            ซึ่งเป็นการนำเสนอการพัฒนางาน ครั้งแรกของคณะ ที่ผสมผสานทั้ง การประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ และการพัฒนางาน ไปด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 กว่าคน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นำเสนอและมีส่วนร่วม และนำงานไปพัฒนา โดยเฉพาะการไปติดตามผลการดำเนินขั้นต่อไป ด้านความคุ้มทุน คุ้มค่า ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มจากกิจกรรม            

 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น ขอให้ช่วยแสดงความคิดเห็นว่า ได้รับอะไร และมีอะไรที่ต้องพัฒนากันต่อไป ใน share นี้ด้วย หากทุกท่านได้ช่วยกันนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เชื่อว่า คนไทยจะแข็งแกร่งอยู่อย่างสมภาคภูมิที่เท่าเทียมกับนานาชาติด้วยมาตรฐานความเป็นไทย หากเราไม่ดูถูกกันเอง โดยเฉพาะชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้สั่งสมประสบการณ์มานาน ต้องช่วยกันเชิดชูความเป็นไทย

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 มีนาคม 2551 17:40 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นกิจกรรมที่ดีครับ และได้รับความสนใจจากบุคลากรในคณะฯมาก ได้ขอให้คุณสุนัทณี ขอpower point จากผู้นำเสนอ ขึ้นแขวนในเว็ป KM ของคณะฯ ทราบว่าขึ้นแล้ววันนี้ครับ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมสามารถเข้าไปดูได้ครับ

ได้รับประโยชน์มากในการเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงาน  และได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ควรจะเริ่มต้นจัดทำผลงานอย่างไร ปรับปรุงพัฒนางานอย่างไรที่ถือได้ว่าเป็นระบบประกันคุณภาพ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะต้องมีการนำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในบางส่วน  เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ   "การได้เริ่มต้นจัดทำผลงาน  ถืงแม้ว่า ไม่เป็นไปตามระบบก็ตาม  แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี  ดีกว่าไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย"

ภูมิใจมากค่ะ ที่ทุกหน่วยงานในคณะทรัพย์ของเรา พยายามคิดค้นงานใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนางาน พัฒนาคณะฯ ของเรา  "หากเราไม่ดูถูกกันเอง โดยเฉพาะชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้สั่งสมประสบการณ์มานาน"  เชื่อว่าในอนาคต คณะทรัพย์จะเป็นคณะหนึ่งที่มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ไม่น้อยหน้าใครค่ะ 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ