นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 945
ความเห็น: 0

การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม

ทุกสถาบันการศึกษาต้องตรวจสอบตนเองว่า ได้ผลิตพัฒนาคนอย่างไรจริง ๆ ไม่ใช่ป้ายตัวอักษรที่บอกว่า ผลิตคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ที่ฟ้องด้วยการกระทำที่ไม่เป็นจริง

 

 

การศึกษานอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถคนให้มีความสามารถในการทำงาน ทำหน้าที่ตามสาขาวิชาที่เรียน

 

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการพัฒนาความคิดการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ที่เรียกว่า มีคุณธรรมจริยธรรม

 

แต่ปรากฏว่ามีบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ชดใช้หนี้การกู้ยืมที่เรียกว่า กยศ. หลังทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ที่เป็นการโกงชาติเพราะเงินที่กู้ยืมมาเพื่อการศึกษาคือเงินงบประมาณของประเทศ ที่แสดงว่าผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านั้นไม่มีคุณธรรมจริยธรรม และขาดศีลธรรม

 

ก็ขึ้นกับว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันใด มีจำนวนเท่าใด ซึ่งน่าจะมีการแสดงตัวเลขให้สาธารณชนได้รับรู้ว่า สถานศึกษาใดได้พัฒนาคนด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างไร

 

อีกส่วนหนึ่งการในการตรวจสอบการรับคนเข้าทำงานว่าผู้นั้นเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยเพียงใด มิฉะนั้นจะเป็นการรับคนโกงเข้าทำงาน โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่ากับเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่เบียดบังประเทศแล้วยังได้รับประโยชน์

 

และเป็นเรื่องที่ทุกสถาบันการศึกษาต้องตรวจสอบตนเองว่า ได้ผลิตพัฒนาคนอย่างไรจริง ๆ ไม่ใช่ป้ายตัวอักษรที่บอกว่า ผลิตคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ที่ฟ้องด้วยการกระทำที่ไม่เป็นจริง 

created: 05 November 2017 09:47 Modified: 08 November 2017 09:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.131.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ