นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 850
ความเห็น: 0

ความคาดหวังและความท้าทายมหาวิทยาลัยในกำกับ

ต้องสร้างประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนได้มากกว่าเดิม เรียกว่าต้องการแสดงฝีมือความสามารถให้ได้เต็มที่

 

 

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมของบุคคลที่มีความรู้มากมายหลายสาขา ทั้งผลิตผู้คนออกไปประกอบอาชีพ ทำงานดี ๆ มากมาย (ยกเว้นบางคนที่ไม่ยอมให้คนมหาวิทยาลัยสอน เช่น สตีฟ จ๊อบส์, บิลล์ เกตส์)

ปัจจุบันเกือบทุกมหาวิทยาลัย ผู้เป็นอาจารย์ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเรียกว่าสูงสุดในระบบการศึกษา ส่วนเจ้าหน้าที่หรือสายสนับสนุนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ดังนั้น บุคลากรจึงเพียบพร้อมด้วยความรู้ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องการแสดงฝีมือความสามารถในการบริหารตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการออกจากระบบราชการเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อบริหารตนเองเพราะคิดว่าระบบราชการทำให้ต้องผ่านขั้นตอนจนทำให้จำกัดความสามารถของคนที่มีวุฒิการศึกษาสูง

นั่นคือความคาดหวังความท้าทายของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหมายถึงต้องใช้เงินของรัฐหรือเงินจากภาษีของประชาชนมาทำงานให้ได้ดีกว่าการเป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการ ที่ต้องสร้างประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนได้มากกว่าเดิม เรียกว่าต้องการแสดงฝีมือความสามารถให้ได้เต็มที่

การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพหมายถึงการทำงานได้คล่องตัว รวดเร็ว ไม่ติดกฎระเบียบ ไม่ทำงานซ้ำซ้อน นั่นคือการทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วทันกาลทันที ไม่เสียเวลาเสียโอกาส แต่ต้องรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดประโยชน์ตามหน้าที่และภารกิจ

การทำให้มีประสิทธิภาพต้องลดขั้นตอน เพื่อทำให้งานได้เร็วขึ้น ทำงานได้มากขึ้นในเวลาเท่ากัน

การลดขั้นตอนทำให้ลดงานตามข้อกำหนดระเบียบ ลดเจ้าหน้าที่ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนขั้นตอนการทำงาน ทำให้มีเงินเหลือไปทำภาระ

กิจอื่นและค่าตอบแทนบุคลากรที่ช่วยกันทำงานให้มีมูลค่าเพิ่มตามความสามารถที่เป็นความโปร่งใสด้วยการทำงานให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

นั่นคือความคาดหวังและความท้าทายด้านประสิทธิภาพ

ด้านความคาดหวังและความท้าทายด้านประสิทธิผล คือ ผลการทำงาน

ภารกิจแรกของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตให้มีการศึกษาที่เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถที่แข่งขันได้ ทำให้คนไทย ผู้เรียนมีการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้การศึกษามีคุณภาพดีขึ้น

ด้านการวิจัยต้องทำให้ผลิตภาพและผลผลิตของประเทศมีการพัฒนาที่ดีมีคุณภาพ มีมูลค่าที่ดีขึ้นและแข่งขันได้ ไม่ใช่พัฒนาแต่คนในมหาวิทยาลัย ต้องให้ผลตกถึงประเทศและประชาชน

ซึ่งรวมถึงการบริการวิชาการ

ความคาดหวังและท้าทายในการบริหารจัดการให้คนทำงานได้รับผลตอบแทนตามผลของความสามารถ ไม่ใช่อายุงาน นั่นหมายความว่า ผู้ที่สร้างมูลค่างานได้มากต้องได้ค่าตอบแทนตามผลการทำงาน ไม่ใช่ตำแหน่งงาน แสดงว่าผู้มีตำแหน่งที่มีความสามารถเป็น ศาสตราจารย์ ต้องทำงานสร้างมูลค่าสูงกว่ารองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ ตามลำดับ เช่นเดียวกับสายสนับสนุนที่มีตำแหน่งเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ที่ไม่ใช่มีแค่ตำแหน่งแต่ต้องสร้างมูลค่างานให้เป็นไปตามตำแหน่ง

การบริหารจัดการต้องจัดให้เกิดความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล สร้างมูลค่าเพิ่มให้คนมหาวิทยาลัยแสดงความสามารถได้เต็มความสามารถ ต้องเป็นฝ่ายอำนวยการอำนวยความสะดวก สร้างขวัญและกำลังใจตามมูลค่าเพิ่มของการทำงาน ไม่ใช้อำนาจแต่ต้องใช้อำนวย สนับสนุน ขจัดข้อขัดข้อง คือความรับผิดชอบต่อผลต่อประเทศ และประชาชน

คือความคาดหวัง ความท้าทาย ที่ถูกจับตาจากประชาชนในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

 

created: 04 August 2016 08:44 Modified: 04 August 2016 08:44 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ