นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 633
ความเห็น: 0

Active learning 2

ที่สำคัญต้องช่วยกันดูทั้งหลักสูตร ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ที่อาจมีผลเสียต่อการศึกษา ความสามารถในการพัฒนาคน รวมถึงบทบาทของผู้สอน การประเมินให้เกิดผลตามเป้าหมาย คือพัฒนาความสามาถคนให้พร้อมทำงานในแต่ละสาขาอาชีพได้อย่างมั่นใจ สามารถทำงานสร้างค่า พัฒนาให้เกิดค่าเพิ่มขึ้น ไม่เกิดผลเสีย ความเสียหายจากการพัฒนา ใช้ความรู้นั้น ๆ 

 

 

ทีนี้มาดูว่าการเรียนปฏิบัติการ เป็น active learning หรือไม่ 

 

ต้องดูว่า ผู้เรียนได้แสดงบทบาทในการเรียนหรือไม่

 

การทำตามคู่มือปฏิบัติการ ก็ไม่ได้หาความรู้ดัวยตนเอง วัสดุอุปกรณ์ ก็ไม่ได้จัดเตรียมเอง 

 

จะมีก็การจดบันทึกติดตามผล การทำรายงานผล 

 

ถ้าดูตามบทบาทการเรียนปฏิบัติการ เป็นการเรียนแบบทำกิจกรรม หรือ action learning คือทำส่วนเป็นกิจกรรม ไม่ใช่กระบวนการเรียนทั้งหมด 

 

 

วิชาที่เป็น active learning ที่มีในทุกหลักสูตร คือ วิชาสัมมนา โครงงาน ปัญหาพิเศษ การทำวิจัยวิทยานิพนธ์ การฝึกงานสหกิจศึกษาที่เป็นการเรียนแบบปฏิบัติงาน รวมถึงการทำกิจกรรมที่นักศึกษา คิด ทำ ด้วยกันเอง ไม่ใช่แค่การเข้าร่วมกิจกรรม เช่นผู้เป็นกรรมการ ผู้ดำเนินงาน ในหน้าที่ต่าง ๆ 

 

รวมถึงการทำงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนไปหาความรู้ เลือกหัวข้อ ทำรายงาน อาจมีการนำเสนอรายงานด้วย 

 

สิ่งควรมีในการทำรายงาน ไม่ใช่นำเสนอสิ่งที่ค้นคว้าเรียนรู้มา ควรต้องมีส่วนที่จะนำไปใช้ประโยชน์อะไร อย่างไร ให้ดี มีค่า เหมาะสมกว่าเดิม กับงาน กับชุมขน กับประเทศ อย่างไร จึงทำให้การเรียนได้ผลสมบูรณ์ 

 

จะเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ หรือ learning process เป็นกระบวนการที่สำคัญ 

 

ผู้สอนมีหน้าที่ออกแบบงานที่เรียนแบบ active การช่วยการเข้าในเนื้อความรู้ให้ดี ส่งเสริมการคิด มุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย ที่อาจมาจากผู้ร่วมเรียน 

 

การประเมินผลก็ไม่ใช่ประเมินที่ความรู้ ความจำ แต่ประเมินกระบวนการ ประเมินการแสดงความคิดความเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งจรรยาบรรณ จริยธรรม 

 

การเรียนการสอน ไม่ว่าจะ active , passive ก็มีความสำคัญตามลักษณะเนื้อหาสาระ ของหลักสูตร 

 

แต่ในปัจจุบัน มีการเรียนที่เป็น passive ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับมากไป จึงควรเพิ่มส่วนที่เป็น active ให้ผู้เรียนให้แสดงบทบาทมากขึ้น คิดวิเคราะห์มากขึ้น 

 

ที่สำคัญต้องช่วยกันดูทั้งหลักสูตร ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ที่อาจมีผลเสียต่อการศึกษา ความสามารถในการพัฒนาคน รวมถึงบทบาทของผู้สอน การประเมินให้เกิดผลตามเป้าหมาย คือพัฒนาความสามาถคนให้พร้อมทำงานในแต่ละสาขาอาชีพได้อย่างมั่นใจ สามารถทำงานสร้างค่า พัฒนาให้เกิดค่าเพิ่มขึ้น ไม่เกิดผลเสีย ความเสียหายจากการพัฒนา ใช้ความรู้นั้น ๆ 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กันยายน 2558 08:42 แก้ไข: 05 กันยายน 2558 08:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ