นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 745
comment: 0

วิชาสร้างคน สร้างชาติ

ต้องจัดให้มีกระบวนการเรียน การศึกษาด้วยตนเองมากขี้น แทนการบรรยายจากผู้สอน ด้วยการมอบหมายงาน ทำงาน ที่ประกอบด้วยการฝึกทักษะการหาและการใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มากกว่าการฟังการบรรยาย

 

 

ในการเรียนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อการใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพในสาขาที่เรียน 

 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงต่างจากการเรียนระดับพื้นฐานที่เรียนแค่จำความรู้มาใช้ในการสอบเป็นหลัก ที่การสอบได้คะแนนสูงสามารถเลือกเรียนในคณะ สาขาที่ต้องการได้

 

ในการเรียนเพื่อทำงาน ต้องเรียนให้สามารถใช้ความรู้เป็น ซึ่งในการทำงานไม่ใช่แค่ทำตามความรู้ที่เรียนมา แต่ต้องหาความรู้เพิ่มและนำมาใช้ทำงานให้ทันยุค ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ทันวิธีการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา เรียกว่าเป็นการทำงานแบบมีพลวัตร คือปรับตามการเปลี่ยนแปลงให้ทัน

 

การเรียนระดับอุดมศึกษา นอกจากการเรียนตามที่ผู้สอนศึกษา เตรียมมาสอนด้วยการบรรยาย ที่สำคัญกว่า คือการเรียนในการฝึกหาและฝึกใช้ความรู้

 

วิชาที่เป็นการฝึกหา ฝึกใช้ความรู้ ประกอบด้วย

 

วิชาส่วนที่เป็นปฏิบัติการ ที่เป็นการทำจริงที่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองจริง ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ทำตาม ดังนั้น ผู้เรียนต้องมั่นใจให้ได้ว่าสามารถทำบทปฏิบัติการนั้นได้เองตั้งแต่ต้นจนจบ ได้จริง ๆ จนไปถึงการทำรายงานผล 

 

วิชาที่เป็นการการฝึกการหาความรู้คือการทำรายงาน ที่ต้องเริ่มหาแหล่งความรู้ ที่ต้องรู้จริง ต้องทันสมัย ต้องอ่านให้เข้าใจ ต้องนำมาจัดเป็นรายงาน ซึ่งทำมากยิ่งทำให้รู้แหล่งความรู้มาก นำมาใช้ได้รวดเร็ว นำมารายงานในประเด็นที่สำคัญ มีค่า มีประโยชน์ และสร้างค่าได้มากขึ้น

 

วิชาสัมมนา มักเป็นวิชาที่มีหน่วยกิตเดียวแต่มีกระบวนการมากมาย เป็นวิชาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถของผู้เรียนในหลักสูตรทั้งหลักสูตรว่ามีความรู้ ความสามารถมากน้อยเพียงใด ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเกือบทั้งหมดของการเรียน 

ตั้งแต่เลือกหัวข้อ เลือกเรื่องที่น่าสนใจ ทันสมัย มีค่า น่ารับฟัง 

ต้องหาเอกสารมาประกอบที่ทันสมัย ต้องอ่าน ต้องแปล ต้องเข้าใจเนื้อหา ต้องเลือกประเด็นที่ดี ต้องมีการเรียงลำดับเนื้อเรื่อง การนำเสนอเนื้อหา และรูปแบบข้อมูลตาง ๆ ต้องมีทักษะการเขียน เรียบเรียงเนื้อเรื่อง ต้องมีการจัดทำสื่อการนำเสนอ สุดท้ายคือการฝึกการนำเสนอ การตอบคำถาม 

จะเห็นว่า หากใครที่เรียนอย่างจริงจังในการทำปฏิบัติการ ทำรายงาน จะเป็นต้นทุนที่ดีในการเรียนวิชาสัมมนา และการเรียนสัมมนาให้สมบูรณ์นอกจากการเรียนในการทำสัมมนาของตนเอง ยังต้องหาความรู้และประสบการณ์จากเพื่อนที่ร่วมสัมมนาด้วย ทั้งการฟังความรู้ให้กว้างขวางหลากหลายขึ้น ทั้งศึกษาสังเกตการนำเสนอที่ดีและไม่ดีเพื่อใช้ในการปรับปรุงตนเอง และเลือกใช้ในอนาคต รวมถึงการศึกษาคำถาม คำตอบ เพื่อให้มีความรู้มากขึ้น 

จะเห็นว่า วิชาสัมมนาที่มีเพียงหน่วยกิตเดียว แต่เป็นวิชาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถรวบยอดของผู้เรียนของหลักสูตร และเป็นวิชาหลักในการใช้ความรู้ในการทำงานจริงต่อไป

 

อีกวิชาที่เป็นวิชาที่ฝึกการทำงานจริง คือวิชาโครงงาน หรือปัญหาพิเศษ ที่เป็นการฝึกฝนการนำความรู้ไปใช้จริง ๆ ทั้งการกำหนดเรื่อง วิธีการทดลอง การวางแผนการทำงาน การแก้ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การทำงานร่วมกับคนอื่น เช่นคนงาน นักวิชาการ ชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล อ่านผล การทำรายงาน การนำเสนอ และเป็นวิชาที่สร้างความมั่นใจในการทำงาน เพียงแต่ต้องเรียนให้ได้ผลจริง ๆ 

 

ในการจัดการศึกษาในยุคที่มีความรู้มากมาย ไม่จำกัด ต้องจัดให้มีกระบวนการเรียน การศึกษาด้วยตนเองมากขี้น แทนการบรรยายจากผู้สอน ด้วยการมอบหมายงาน ทำงาน ที่ประกอบด้วยการฝึกทักษะการหาและการใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มากกว่าการฟังการบรรยาย ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายของทั้งผู้เรียน ผู้สอนที่ต้องทำงานร่วมกันมากขี้น เพื่อให้สามารถทำงานในยุคที่มีการไหลของการทำงานอย่างกว้างขวาง และง่ายขึ้น จีงต้องสร้างความสามารถให้ทำงานร่วมกับคนชาติอื่น ๆ ได้ ด้วยการเรียนรู้เอง หากินเอง แทนการรอป้อน แต่ต้องเป็นผู้หา ผู้ป้อน ผู้กิน ร่วมกัน

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มิถุนายน 2558 09:07 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2558 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.132.225
Message:  
Load Editor
   
Cancel or